Соціально-педагогічна діяльність з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних шляхів та засобів соціально-педагогічної діяльності з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачає теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка програми комплексної соціально-педагогічної діяльності з профілактики інтернет-залежності у підлітків в закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає у розробці моделі комплексної діяльності та створенні відповідної програми соціально-педагогічної профілактики інтернет-залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти. Практичне значення результатів полягає в розробці методичних матеріалів, що розроблено відповідно до створеної відповідної програми соціально-педагогічної профілактики інтернет-залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти, що можуть бути корисними соціальним педагогам закладів загальної середньої освіти, а також фахівцям професійно-технічних закладів освіти, що здійснюють відповідну діяльність з підлітками. У першому розділі представлено аналіз понять «інтернетзалежність», «соціально-педагогічна діяльність з профілактики інтернетзалежності підлітків у закладах загальної середньої освіти», досліджено нормативну базу, наведено характеристику та виокремлено особливості діяльності соціального педагога щодо профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. У другому розділі дослідження розроблено модель та відповідну програму комплексної соціально-педагогічної діяльності з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти, представлено результати експериментального дослідження щодо впровадження елементів розробленого методичного забезпечення. The qualification work is devoted to the problem of finding effective ways and means of socio-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among teenagers in institutions of general secondary education. The purpose of the research involves theoretical justification, development and experimental verification of the program of complex socio-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among teenagers in institutions of general secondary education. The theoretical significance of the research lies in the development of a model of complex activity and the creation of a corresponding program of socio-pedagogical prevention of Internet addiction among teenagers in a general secondary education institution. The practical significance of the results lies in the development of methodical materials developed in accordance with the created appropriate program of socio-pedagogical prevention of Internet addiction among teenagers in general secondary education institutions, which can be useful to social pedagogues of general secondary education institutions, as well as specialists of vocational and technical education institutions that carry out relevant activities with teenagers. The first chapter presented an analysis of the concepts of "Internet addiction", "social-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among adolescents in institutions of general secondary education", researched the normative framework, provided a description and highlighted the peculiarities of the activity of a social pedagogue in the prevention of Internet addiction among adolescents in institutions general secondary education. In the second section of the study, a model and a corresponding program of complex socio-pedagogical activities for the prevention of Internet addiction among teenagers in a general secondary education institution were developed, the results of an experimental study on the implementation of the elements of the developed methodical support were presented.
Опис
Ключові слова
інтернет-залежність, соціально-педагогічна діяльність, підлітки, заклад загальної середньої освіти, Internet addiction, socio-pedagogical activity, teenagers, institution of general secondary education
Цитування
Приходна А. О. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики інтернет-залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня бакалавр : спец. 231 Соціальна робота / А. О. Приходна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 45 с. : табл. + дод.
Колекції