Соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: уперше теоретично обґрунтовано комплексну програму соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти, спрямованої на цілісний розвиток емоційно-ціннісної, когнітивно-світоглядної та діяльнісно-вольової сфер підлітків, з урахуванням стандартів та рекомендацій міжнародно визнаних доказових профілактичних програм та інтервенцій, потенційних можливостей різних суб’єктів профілактичної роботи й координацією їхньої діяльності соціальним педагогом закладу освіти; уточнено сутність понять «профілактика наркотичної залежності старших підлітків», «соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти»; критеріїв та показники ефективності роботи з профілактики наркотичної залежності в закладах освіти. Практична значущість результатів дослідження полягає можливості використання розробленої й експериментально перевіреної програми соціально-педагогічної діяльності соціальним педагогом, психологом, класними керівниками в роботі з підлітками, їхніми батьками з метою підвищення ефективності профілактики наркотичної залежності учнів у закладах освіти, а також у процесі підготовки й підвищення кваліфікації фахівців соціальної галузі. У першому розділі наукової роботи представлено аналіз понять «наркотичні речовини», «наркотична залежність», «наркотична залежність старших підлітків», досліджено ознаки й види, етапи та причини формування наркотичної залежності в підлітковому віці; з’ясовано суть профілактики наркотичної залежності старших підлітків, суть та особливості соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти; теоретично обгрунтовано й розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти, що передбачає узгоджену роботу різних суб’єктів на мотиваційно-ціннісному, пізнавальному та діяльнісно-творчому етапах й сприяє формуванню чіткої позиції відмови від спроб вживання наркотичних речовин старшими підлітками. У другому розділі розкрито організацію, етапи та результати соціальнопедагогічного експерименту з перевірки розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників рівня схильності старших підлітків до залежності від ПАР було проведено діагностування наявного рівня досліджуваної схильності у здобувачів професійно-технічної освіти Харківського ліцею залізничного транспорту, що підтвердило необхідність організації цілеспрямованої профілактичної роботи. Формувальний експеримент передбачав впровадження заходів розробленої нами програми різними суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. На контрольному етапі було проведено підсумкові зрізи й оцінено ефективність впровадження розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти. The scientific work is devoted to the urgent problem of increasing the effectiveness of drug addiction prevention among older adolescents in educational institutions. The purpose of the study was to theoretically substantiate and experimentally test a program of socio-pedagogical activities for the prevention of drug addiction among older adolescents in educational institutions. The scientific novelty of the results obtained is that: for the first time, a comprehensive program of socio-pedagogical activities for the prevention of drug addiction of older adolescents in educational institutions aimed at the holistic development of the emotional and value, cognitive and worldview, and activity-volitional spheres of adolescents, taking into account the standards and recommendations of internationally recognized evidence-based prevention programs and interventions, the potential capabilities of various actors in prevention work and the coordination of their activities by social and coordination of their activities by a social pedagogue of an educational institution; the definition of the concepts of “prevention of drug addiction of older adolescents”, “social and pedagogical activities for the prevention of drug addiction of older adolescents in educational institutions”; criteria and indicators of the effectiveness of work on drug addiction prevention in educational institutions are clarified. The practical significance of the research results consists in the possibility of using the developed and experimentally proved program of social and pedagogical activities by social educators, psychologists, class teachers in working with teenagers and their parents in order to increase the effectiveness of drug addiction prevention in educational institutions, as well as in the process of preparing and improving the skills of social sector specialists.
Опис
Ключові слова
наркотична залежність, старші підлітки, профілактика, соціально-педагогічна діяльність, соціальний педагог, програма, заклади освіти, drug addiction, older adolescents, prevention, social and pedagogical activities, social pedagogue, program, educational institutions
Цитування
Чернушенко А. В. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики наркотичної залежності старших підлітків у закладах освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня бакалавр : спец. 231 Соціальна робота / А. В. Чернушенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції