Актуальність створення духовно насиченого розвивально-творчого середовища в процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У дослідженні обґрунтовано важливість створення духовно насиченого розвивально-творчого середовища в контексті підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної діяльності зі стимулювання соціальних груп до сталого розвитку. Визначено суть, складові, способи створення такого середовища з метою забезпечення духовно-творчого, особистісно-соціального, суб’єктного розвитку представників різних соціальних груп. В исследовании обоснована важность создания духовно насыщенной развивающие-творческой среды в контексте подготовки будущих специалистов социальной сферы к профессиональной деятельности по стимулированию социальных групп к устойчивому развитию. Определена суть, составляющие, способы создания такой среды с целью обеспечения духовно-творческого, личностно-социального, субъектного развития представителей различных социальных групп. The study substantiates the importance of creating spiritual full-filled, developmental and creative environment in the context of training future experts of social sphere for professional activities on stimulation of social groups towards sustainable development. The essence, components, ways of creating such environment in order to provide spiritual and creative, personal and social, subjective development of representatives of various social groups have been determined.
Опис
Ключові слова
творче середовище, сталий розвиток, соціальна група, майбутні фахівці, соціальна сфера, підготовка, творческая среда, устойчивое развитие, социальная группа, будущие специалисты, социальная сфера, подготовка, creative environment, sustainable development, social group, future specialists, social sphere, preparation
Цитування
Кабусь Н. Д. Актуальність створення духовно насиченого розвивально-творчого середовища в процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп / Н. Д. Кабусь // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 117–120.