ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічного коледж Київського національного торговельно-економічного університеу; вид-во "Goodprint"
Анотація
Визначено особливости педагогічної діяльності вчителя економіки: 1) самостійне конструювання змісту економічних дисциплін, який треба викласти в навчальних програмах, посібниках, методичних рекомендаціях, робочих зошитах тощо, що вимагає діагностичних, конструктивних і проектувальних педагогічних умінь; 2) виявлення та забезпечення міжпредметних зв’язків і наступності між початковою, основною і старшою школою у викладанні економічних понять, що вимагає діагностичних, конструктивних і проектувальних вмінь; 3) здійснення профорієнтаційної роботи щодо вибору дітьми економічного профілю, що вимагає діагностики учнів, комунікативних, організаторських вмінь, спеціальних знань; 4) формування позитивної мотивації в учнів до вивчення економіки, а у вчителів початкової й основної школи – до співпраці, що вимагає комунікативних і організаторських умінь. Определены особенности педагогической деятельности учителя экономики: 1) самостоятельное конструирование содержания экономических дисциплин, которое надо изложить в учебных программах, пособиях, методических рекомендациях, рабочих тетрадях и т. п, что требует диагностических, конструктивных и проектных педагогических умений; 2) выявление и обеспечение межпредметных связей и преемственности между начальной, основной и старшей школой в преподавании экономических понятий, что требует диагностических, конструктивных и проектных умений; 3) осуществление профориентационной работы по выбору детьми экономического профиля, что требует диагностики учащихся, коммуникативных, организаторских умений, специальных знаний; 4) формирование положительной мотивации у учащихся к изучению экономики, а у учителей начальной и основной школы - к сотрудничеству, что требует коммуникативных и организаторских умений. Peculiarities of pedagogical activity of an economics teacher are determined: 1) Independent construction of the content of economic disciplines, which should be stated in curricula, manuals, methodical recommendations, workbooks, etc. Requires diagnostic, constructive and design pedagogical skills; 2) Identifying and ensuring interdisciplinary links and continuity between primary, primary and high school in the teaching of economic concepts. Requires diagnostic, design and design skills; 3) Implementation of career guidance work on children's choice of economic profile. Requires diagnosis of students, communication, organizational skills, special knowledge; 4) Formation of positive motivation in students to study economics. Requires communication and organizational skills.
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльность, викладання економики, вікові особливості школярів, тестові завдання, педагогическая деятельность, преподавание экономики, возрастные особенности школьников, тестовые задания, pedagogical activity, teaching economics, age features of schoolchildren, test tasks
Цитування
Гуцан Т. Г. Особливості професійноїдіяльності вчителя економіки в сучасній школі / Т. Г. Гуцан, А. О. Гура // Інновації у вітчизняній освіті: надбання та стратегічні перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та фахівців-практиків, Харків, 29-30 трав. 2019 р. / Харків. торгов-економ. коледж Київ. нац. торгов.-економ. ун-ту [та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : Goodprint, 2019. – С. 191–195.