Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дидактичні ігри, які доцільно використовувати у процесі розвитку мовлення старшого дошкільника на всіх етапах роботи. Організація мовленнєвої діяльності старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями передбачає реалізацію цілої низки аспектів: знати дитячу психологію, орієнтуватися в вікових особливостях і індивідуальних відмінностях дітей; знати, мати уявлення та дотримуватися основних принципів організації навчання, взаємодії з вихованцями під час навчального процесу; чітко знати завдання та зміст роботи з розвитку мовлення дітей; творчо володіти методами і прийомами навчання мови; використовувати різні засоби на практиці; поза межами заняття вдосконалювати мовлення на екскурсіях, прогулянках; здійснювати роботу як щодо збагачення і вдосконалення граматики, лексики, фонетики так і розвивати художньо-мовленнєву діяльність; створити та підтримувати у належному стані мовленнєвий осередок у груповій кімнаті; ефективно організовувати освітнє середовище під час занять з рідної мови. The article deals with didactic games that should be used in the process of development of speech of the senior preschooler at all stages of work. The organization of speech activity of senior preschoolers with intellectual disabilities involves the implementation of a number of aspects: to know child psychology, to navigate in age peculiarities and individual differences of children; know, have an idea and to know, have an idea and adhere to the basic principles of organization of training, interaction with pupils during during the educational process; clearly know the tasks and content of work on the development of speech children; creatively master the methods and techniques of language teaching; use various means in practice; outside the classroom to improve speech on excursions, walks; to carry out work both on enrichment and improvement of grammar, vocabulary, phonetics and develop artistic and speech activities; create and to create and maintain in proper condition the speech center in the group room; effectively organize an educational environment during mother tongue classes.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, розвиток мовлення, інтелектуальні порушення, діти дошкільного віку, didactic games, speech development, intellectual disabilities, preschool children
Цитування
Мірошниченко О. М. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями / О. М. Мірошниченко, Ю. Д. Бойчук, Л. В. Дрожик // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 124–129.