ПРИНЦИПИ, УМОВИ, ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5 КЛАСІВ НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто питання формування математичної компетентності учнів 5 класів Нової української школи. Визначено суть поняття «математична компетентність», як ключової, так і предметної. Схарактеризовано принципи, умови, форми, методи та засоби формування математичної компетентності учнів 5 класів середньої загальноосвітньої школи в умовах НУШ. The theses considers the issue of the formation of mathematical competence of 5th-grade students of the New Ukrainian School. The essence of the concept of «mathematical competence», both key and subject, is defined. The principles, conditions, forms, methods and means of forming the mathematical competence of students of the 5th grade of the secondary general education school in the conditions of the NUS are characterized.
Опис
Ключові слова
формування, математична компетентність, принципи, форми, методи, засоби, НУШ, formation, mathematical competence, principles, forms, methods, means, NUS
Цитування
Нелін Є. П. Принципи, умови, форми, методи та засоби формування математичної компетентності учнів 5 класів НУШ / Є. П. Нелін, Р. Г. Міщенко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 76–79.