NERVOUS SYSTEM FEATURES OF DIFFERENT AGE GROUPS PEOPLE WITH DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND PATTERNS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Independent Publisher Zhanneta Kozna
Анотація
The monograph presents the results of identifying the influence of various methods on the indicators of physical fitness and psycho-physiological functions of people of different age and social groups. Psychophysiology (from Greek ψῡχή, psȳkhē, "breath, life, soul"; φύσις, physis, "nature, origin"; and -λογία, -logia) is the branch of psychology that is concerned with the physiological bases of psychological processes. One of the methods of experimental psychophysiology is Mental chronometry. Mental chronometry is studied using measurements of reaction time (RT), which is the elapsed time between the presentation of a sensory stimulus and the subsequent behavioral response. The results of mental chronometry were used as psychophysiological functions and psychophysiological indicators in our studies. The book presents a study of the psycho-physiological functions of children of preschool and school age, studies of the psycho-physiological functions of athletes - representatives of various sports, as well as athletes with disabilities. The studies used the methods of multidimensional analysis indicators of integrated testing. The influence of integrated technologies (physical and intellectual impact) on psychophysiological functions and physical fitness is shown. The monograph is of interest to scientists and practical workers in the field of pedagogy, psychology, physical culture and sports; to understand the characteristics of an individual approach when working with people of different age groups and representatives of various sports. As a practical aspect, the monograph widely presents the author’s technologies of integral influence on the psychological and physical aspects of the development of people of different age and social groups. У монографії представлено результати визначення впливу різних методів на показники фізичної підготовленості та психофізіологічних функцій людей різних вікових і соціальних груп. Психофізіологія (від грец. ψῡχή, psȳkhē - "дихання, життя, душа"; φύσις, physis - "природа, походження"; і -λογία, -logia) - розділ психології, що займається фізіологічними основами психологічних процесів. Одним із методів експериментальної психофізіології є ментальна хронометрія. Психічну хронометрію вивчають за допомогою вимірювання часу реакції (ЧР), тобто часу, що пройшов між пред'явленням сенсорного стимулу і наступною поведінковою реакцією. Результати ментальної хронометрії були використані як психофізіологічні функції та психофізіологічні показники у наших дослідженнях. У книзі представлено дослідження психофізіологічних функцій дітей дошкільного та шкільного віку, дослідження психофізіологічних функцій спортсменів - представників різних видів спорту, а також а також спортсменів з обмеженими можливостями. У дослідженнях використовувалися методи багатовимірного аналізу показників комплексного тестування. Показано вплив інтегрованих технологій (фізичного та інтелектуального впливу) на психофізіологічні функції та фізичну підготовленість. Монографія становить інтерес для науковців і практичних працівників у галузі педагогіки, психології, фізичної культури і спорту; для розуміння особливостей індивідуального підходу при роботі з людьми різних вікових груп та представниками різних видів спорту. У практичному аспекті у монографії широко представлені авторські технології інтегрального впливу на психологічні та фізичні аспекти розвитку людей різних вікових і соціальних груп.
Опис
Ключові слова
physical training, psychophysiology, mental chronometry, integral technologies, physical culture, nervous system, фізична підготовка, психофізіологія, ментальна хронометрія, інтегральні технології, фізична культура, нервова система
Цитування
Kozina Zh. Nervous system features of different age groups people with different physical activity levels and patterns : monograph / Zh. Kozina, M. Cieślicka ; H. S. Skovoroda Kharkov National Pedagogical University [et al.]. – Second edition, augmented. – Kharkiv : IP Zhanneta Kozna, 2023. – 438 p.