Використання Lego-технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота містить аналіз психологічних досліджень з проблеми мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Подано характеристику видів конструювання, дано теоретичне обґрунтування ефективності корекції мислення у молодших школярів у процесі LЕGО-технологій, розкрито вплив занять з конструктором на розвиток розумових процесів у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Розроблено та апробовано програму з корекції мислення для роботи з молодшими школярами із затримкою психічного розвитку. В научной работе представлен анализ психологических исследований по проблеме развития мышления младших школьников с задержкою психического развития. Рассмотрена характеристика видов конструирования, проанализирована эффективность коррекции мышления у младших школьников в процессе Lego-технологий, раскрыто влияние занятий с конструктором на развитие мыслительных процессов у младших школьников с задержкою психического развития. Разработана и апробирована программа по коррекции мышления для работы с младшими школьниками с задержкой психического развития. Scientific work contains an analysis of psychological research on the problem of thinking of younger schoolchildren with mental retardation. The characteristics of the types of construction are presented, a theoretical substantiation of the effectiveness of the correction of thinking in younger schoolchildren in the process of LEGO technologies is given, the influence of classes with a designer on the development of thought processes in younger students with mental retardation is revealed. A correction program for working with younger schoolchildren with mental retardation has been tested.
Опис
Ключові слова
мислення, молодші школярі, затримка психічного розвитку, конструювання, конструктор «LЕGО», мышление, младшие школьники, задержка психического развития, конструирование, конструктор «LЕGО», thinking, junior schoolchildren, mental retardation, construction, LEGO construction set
Цитування
Дорожко І. І. Використання Lego-технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Новий Колегіум. – 2021. – № 1 (103). – С. 95–99.