ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано патріотичне виховання дітей та молоді на засадах українського козацтва. Взірцем нерозривного зв’язку педагогічної теорії та практики є приклад життєвого шляху та громадянської позиції І. Ф. Прокопенка, який був одночасно і провідним дослідником, відомим ученим – членом-засновником академії педагогічних наук України, польовим гетьманом Українського козацтва в Харківській, Сумській та Полтавській областях, генералом-отаманом Українського Козацтва, генералом-отаманом Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г. С. Сковороди, що був заснований першим в Україні при Харківському педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди у 2002 році. Основним завданням центру було втілення в життя найкращих надбань українського народу та створення умов для навчання цьому учнівської та студентської молоді на засадах козацької педагогіки. Зазначено, що традиції, які закладено І. Ф. Прокопенком, набувають в сучасних умовах подальшого розвитку, що створює умови для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі, здатних до здійснення соціального виховання дітей та молоді на засадах козацької педагогіки в різних соціальних осередках. The publication analyzes the patriotic education of children and youth based on the principles of Ukrainian Cossacks. An example of the inextricable link between pedagogical theory and practice is the example of the life path and civic position of I. F. Prokopenko, who was at the same time a leading researcher, a famous scientist - founding member of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, field hetman of the Ukrainian Cossacks in the Kharkiv, Sumy, and Poltava regions, general-atan of the Ukrainian Cossacks, general-atan of the Separate of the scientific and educational center of the H. S. Skovoroda Ukrainian Cossacks which was founded first in Ukraine at the H. S. Skovoroda Kharkiv Pedagogical University in 2002. The main task of the center was the implementation of the life of the best assets of the Ukrainian people and the creation of conditions for teaching this to pupils and students based on the principles of Cossack pedagogy. It is noted that the traditions laid down by I. F. Prokopenko acquire further development in modern conditions, which creates conditions for increasing the efficiency of professional training of future specialists in the social field capable of carrying out social education of children and youth on the basis of Cossack pedagogy in various social centers.
Опис
Ключові слова
освітній процес, патріотичне виховання, українське козацтво, козацька педагогіка, Прокопенко І. Ф., educational process, patriotic education, Ukrainian Cossacks, Cossack pedagogy, I. F. Prokopenko
Цитування
Костіна В. В. Патріотичне виховання дітей та молоді на засадах українського козацтва / В. В. Костіна, Н. Д. Кабусь // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 113–119.