Теоретичні засади архітектури державних фінансів в умовах становлення глобальної фінансової системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський торговельно-економічний інститут
Анотація
У статті розглядається сучасний розвиток світової економік, та чим він характеризується. Також приділено увагу динаміці промислового виробництва в Україні; функціональна класифінація витрат державного бюджету України. В статье рассматривается современное развитие мировой экономик, и чем он характеризуется. Также уделено внимание динамике промышленного производства в Украине; функциональная класифинация расходов государственного бюджета Украины. The article examines the contemporary development of world economies, and how it is characterized. Attention was also paid to the dynamics of industrial production in Ukraine; functional classification of expenditures of the state budget of Ukraine.
Опис
Ключові слова
архітектура, світове господарство, держава, фінанси, фінансові ресурси, динаміка, архитектура, мировое хозяйство, государство, финансы, финансовые ресурсы, динамика, architecture, world economy, state, finances, financial resources, dynamics
Цитування
Ганін В. І. Теоретичні засади архітектури державних фінансів в умовах становлення глобальної фінансової системи / В. І. Ганін, В. В. Соляр // Реформування системи державних фінансів : завдання, пріоритети, механізми : монографія / Київ. нац. торг.-екон. ун.т, Харків. торг.-екон. ін-т ; за ред. І. В. Колупаєвої. – Харків : ХТЕІ, 2018. – Розд. 1, п. 1.2. – С. 18–32.