Цифровізація процесу формування фахових компетентностей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчі матеріали про використання цифрових платформ та сервісів у процесі підготовки фахівців музичних спеціальностей. Методичні матеріали, запропоновані укладачами, будуть корисними в організації самостійної, навчальної, науково-дослідної роботи, опанування циклу професійної (спеціальної) підготовки, вибіркових компонент ОНП, практичної підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Навчальне видання розраховане для використання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, науково-педагогічними працівниками груп забезпечення освітньо-наукових програм, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Methodological recommendations contain informational and advisory materials on the use of digital platforms and services in the process of training specialists in music specialties. The methodical materials proposed by the compilers will be useful in the organization of independent, educational, research work, mastering the cycle of professional (special) training, selective components of ONP, practical training of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy . The educational edition is designed for use by students of the third (educational-scientific) level of higher education, scientific-pedagogical workers of groups providing educational-scientific programs, field of knowledge 01 Education / Pedagogy.
Опис
Ключові слова
цифровізація, здобувач, музичні дисципліни, КНР, онлайн-інструменти, digitization, acquirer, musical discipline, PRC, online tools
Цитування
Цифровізація процесу формування фахових компетентностей [Електронне видання] : метод. рек. для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти до орг. самост. навч. і наук.-дослід. роботи / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад.: С. О. Доценко, Т. М. Собченко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 33 с.