Розвиток педагогічної науки в Україні (20-ті – перша половина 30-х р.р. ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах аналізуються питання розвитку педагогіки як науки в 20-ті – першій половині 30-х рр. ХХ століття. Особлива увага приділяється з’ясуванню зв’язків педагогіки з такими науками, як філософія, соціологія, педологія, психологія, соціологія ; характеристиці провідних наукових категорій – мета, завдання, закономірності, принципи, методи наукового пізнання ; внеску науковців досліджуваного періоду в розвиток педагогіки як науки. В тезисах анализируются вопросы развития педагогики как науки в 20-е - первой половине 30-х гг. ХХ века. Особое внимание уделяется выяснению связей педагогики с такими науками, как философия, социология, педология, психология, социология; характеристике ведущих научных категорий - цель, задачи, закономерности, принципы, методы научного познания ; взноса ученых исследуемого периода в развитие педагогики как науки. The paper depicts the issues of development of Pedagogy as a science in the 1920s – the first half of the 1930s. Particular attention is paid to the connection of Pedagogy with such sciences as Philosophy, Sociology, Pedology, Psychology. Besides, the main research cate gories like the purpose, objectives, regularities, principles, the research methodology have been thoroughly characterized. The contribution of the researched period scientists’ to the development of Pedagogy as a science has also been analyzed.
Опис
Ключові слова
наука, закономірності, принципи, методологія, мета, завдання, наука, закономерности, принципы, методология, цель, задание, science, regularities, principles, methodology, purpose, objectives
Цитування
Штефан Л. А. Розвиток педагогічної науки в Україні (20-ті – перша половина 30-х р.р. ХХ ст.) / Л. А. Штефан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 29–32.