ТЕАТРАЛІЗОВАНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА ІЗ ЗПР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
В статті розглянуто шляхи розвитку емоційно-вольової сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку. Зазначено, що емоційно-вольова сфера являє собою комплекс властивостей особистості людини, що характеризують зміст, якість та динаміку її почуттів та емоцій. Охарактеризовано специфіку емоційно-вольової сфери у дітей з затримкою психічного розвитку, що проявляється у неможливості на тривалий час сконцентруватися на цілеспрямованій діяльності. Виявлено, що психологічною причиною нестійкості емоційно-вольової сфери є низький рівень довільної психічної активності, прояв негативних характеристик кризового розвитку, труднощі у встановленні комунікативних контактів, поява емоційних розладів. Наголошено на тому, що серед психокорекційних технологій, завдяки яким можна здійснити позитивний вплив на емоційний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку, є театралізована ігрова діяльність, оскільки дозволяє дітям емоційно та фізично розрядитися, сприяє формуванню лідерських якостей, умінню спілкуватися з однолітками, знаходити способи спілкування, долаючи почуття боязкості. Досліджено, що корекційно-розвиткова робота з дошкільниками з затримкою психічного розвитку має включати такі напрямки театралізованої діяльності, як режисерські ігри: настільний театр картинок, настільний театр ляльок; ігри-драматизації з пальчиками, ігри-драматизації з ляльками, імпровізація. Охарактеризовано вправи для розвитку уяви та уваги; вправи для формування вмінь розуміти та емоційно виражати стани героїв за допомогою інтонації; знаходити засоби виразності для адекватного вираження свого настрою за допомогою міміки; вправи, які формують вміння психологічно налаштуватися на виконання майбутньої дії, швидко переключатися з однієї на іншу, контролювати міміку, позу, жести; здатність змінювати свої переживання, вираз обличчя, ходу, рух відповідно до емоційного стану. In the article, the ways of development of the emotional and volitional sphere of preschool children with delayed mental development are considered. It is indicated that the emotional and volitional sphere is a complex of properties of a person’s personality, characterizing the content, quality and dynamics of their feelings and emotions. The specificity of the emotional and volitional sphere in children with mental retardation, which is manifested in the inability to concentrate on purposeful activity for a long time, is characterized. Low level of voluntary mental activity, manifestation of negative characteristics of crisis development, difficulties in establishing communicative contacts, emergence of emotional disorders are the psychological reasons for instability of the emotional and volitional sphere. It is noted that among the psychologically corrective techniques through which it is possible to have a positive impact on the emotional development of children with mental retardation, there is theatrical play activity, because it allows children to discharge emotionally and physically, promotes the formation of leadership skills, ability to communicate with peers, to find ways to communicate, overcoming a sense of timidity. It is researched that correctional and developmental work with preschool children with mental retardation should include such directions of theatrical activity as director’s games, table picture theater, table puppet theater; drama games with fingers, drama games with puppets, improvisation. Exercises for the development of imagination and attention are characterized; exercises for the formation of skills to understand and emotionally express the state of the characters through intonation; to find means of expression to adequately express their mood through facial expressions; exercises that form the ability to psychologically tune into the future action, to quickly switch from one to another, control facial expression, posture, gestures; ability to change their experiences, facial expressions, gait, movement according to the emotional state.
Опис
Ключові слова
емоційний розвиток, емоційно-вольова сфера, дошкільники з затримкою психічного розвитку, театралізована ігрова діяльність, корекційно-розвиткові технології, порушений розвиток, emotional development, emotional and volitional sphere, preschoolers with mental retardation, theatrical play activity, correctional and developmental technology, impaired development
Цитування
Театралізована ігрова діяльність як технологія емоційного розвитку дошкільника із ЗПР / Ю. Д. Бойчук, Л. В. Дрожик, Н. В. Науменко, І. М. Щербак // Acta Paedagogica Volynienses. – 2022. – Вип. 3. – С. 114–123.