Особистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагога

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Формування особистості професіонала за своєю сутністю і змістом є процесом набуття історичного, професійного досвіду, досвіду поведінки і життєдіяльності, а його результативність співвідноситься з рівнем компетентності. Формирования личности профессионала по своей сути и содержанию является процессом приобретения исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, а его результативность соотносится с уровнем компетентности. The formation of the personality of a professional in its essence and content is the process of acquiring historical, professional experience, experience of behavior and life, and its effectiveness is correlated with the level of competence.
Опис
Ключові слова
формування особистості, підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, педагогічна освіта, формирование личности, повышение квалификации, последипломное образование, педагогическое образование, personality formation, postgraduate education, professional development, teacher education
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Особистісно зорієнтований підхід до підвищення кваліфікації педагога / Т. М. Хлєбнікова // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 308–314.