Досвід формування психовалеологічної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі в контексті попередження й подолання професійного вигорання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У дослідженні показано, що професійне вигорання як реакція організму й психологічної сфери людини на тривалий вплив професійних стресів середньої інтенсивності, що спричиняють емоційне, розумове виснаження, фізичну втому та формальний підхід до виконання професійних функцій, є суттєвою перепоною на шляху досягнення професійного успіху. Доведено, що формування психовалеологічної компетентності фахівців соціальної галузі як спеціалістів, що працюють з різними категоріями населення у різних соціальних сферах та інституціях й у силу специфіки професійної діяльності належать до професій «групи ризику» в аспекті емоційного вигорання, є актуальним. Обґрунтовано, що психовалеологічна компетентність майбутніх фахівців соціальної галузі є інтегрованим особистісним утворенням, що базується на цінностях, мотиваційних установках, знаннях, уміннях, досвіді й особистісних якостях, котрі сприяють збереженню і зміцненню професійного здоров’я, попередженню професійних криз на підґрунті здатності до саморегуляції і самовідновлення, що уможливлює сталий професійний розвиток фахівця й ефективну реалізацію різних напрямів соціально-педагогічної діяльності в різних соціальних сферах та інституціях. Висвітлено досвід формування психовалеологічної компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю «Соціальна робота» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Досвід впровадження системи роботи з формування психовалеологічної компетентності майбутніх соціальних педагогів та працівників, що реалізовувалася у різних видах діяльності під час навчання в університеті, зокрема, у ході вивчення дисциплін «Профілактика ризиків у соціальній роботі», «Теорія і методика соціальної роботи з сім’єю», «Соціально-педагогічне консультування», «Прикладні методики», «Методики арт-терапії», в процесі виробничої практики у центрах соціальних служб та службах зайнятості, закладах загальної та спеціальної освіти, в ході науково-дослідної роботи здобувачів, у самоосвітній діяльності, підтвердив її позитивний вплив на формування мотиваційно-ціннісного, змістового й особистісно-діяльнісного компонентів досліджуваної компетентності. Майбутні фахівці усвідомлюють проблему і діють для її вирішення: розглядають здоров’я як безумовну цінність, невід’ємну умову досягнення особистісного й професійного успіху, розуміють суть, ознаки та причини виникнення професійного вигорання, володіють способами попередження професійних криз, методиками самовідновлення й самореабілітації, характеризуються прагненням до професійного саморозвитку, здійснюють конкретні дії для збереження індивідуального й професійного здоров’я, застосовують технології стрес- і тайм- менеджменту у життєдіяльності. В исследовании показано, что профессиональное выгорание как реакция организма и психологической сферы человека на длительное влияние профессиональных стрессов средней интенсивности, вызывающих эмоциональное, умственное истощение, физическую усталость и формальный подход к выполнению профессиональных функций, является существенным препятствием на пути достижения профессионального успеха. Доказано, что формирование психовалеологической компетентности специалистов социальной отрасли как специалистов, работающих с разными категориями населения в разных социальных сферах и институтах и в силу специфики профессиональной деятельности относятся к профессиям «группы риска» в аспекте эмоционального выгорания, является актуальным. Обосновано, что психовалеологическая компетентность будущих специалистов социальной сферы является интегрированным личностным образованием, что базируется на ценностях, мотивационных установках, знаниях, умениях, опыте и личностных качествах, способствующих сохранению и укреплению профессионального здоровья, предупреждению профессиональных кризисов на основе способности к саморегуляции и самовосстановлению, что позволяет обеспкчить устойчивое профессиональное развитие специалиста и эффективную реализацию различных направлений социально-педагогической деятельности в различных социальных сферах и институциях. Освещен опыт формирования психовалеологической компетентности будущих специалистов по специальности "Социальная работа" в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Опыт внедрения системы работы по формированию психовалеологической компетентности будущих социальных педагогов и работников реализовывался в разных видах деятельности во время обучения в университете, в частности, в ходе изучение дисциплин «Профилактика рисков в социальной работе», «Теория и методика социальной работы с семьей», «Социально-педагогическое консультирование», «Прикладные методики», «Методики арт-терапии», в процессе производственной практики в центрах социальных служб и службах занятости, заведениях общего и специального образования, в ходе научно-исследовательской работы соискателей, самообразовательной деятельности, подтвердил ее положительное влияние на формирование мотивационно-ценностного, содержательного и личностно-деятельностного компонентов изучаемой компетентности. Будущие специалисты осознают проблему и действуют для ее решения: рассматривают здоровье как безусловную ценность, неотъемлемое условие достижения личностного и профессионального успеха, понимают сущность, признаки и причины возникновения профессионального выгорания, обладают способами предупреждения профессиональных кризисов, методиками самовосстановления и самореабилитации, характеризуются стремлением к профессиональному саморазвитию, осуществляют конкретные действия по сохранению индивидуального и профессионального здоровья, применяют технологии стресс- и тайм- менеджмента в жизнедеятельности. Introduction. The study shows that burnout as a reaction of the human body and psychological sphere to the long-term impact of occupational stress, causing emotional, mental exhaustion, physical fatigue and a formal approach to professional functions, is a significant obstacle to professional success. It is proved that the formation of psycho-valeological competence of social workers (as specialists working with different categories of the population in different social spheres and institutions) who belong to professions "at risk" in the context of emotional burnout, is relevant. The purpose of the article is to highlight the experience of formation of psychovaleological competence of future specialists in the specialty "Social Work" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Results. It is substantiated that psychovaleological competence of future specialists in the social field is an integrated personal entity based on values, motives, knowledge, skills, experience and personal qualities that contribute to maintaining and strengthening professional health, prevention of occupational crises based on the ability to self-regulation and self-recovery. This allows for sustainable professional development of the specialist, as well as the effective implementation of various areas of socio-pedagogical activities in various social spheres and institutions. Conclusion. The system of work on the formation of psychovaleological competence of future social teachers and workers was implemented in various activities during university studies, in particular, during the study of academic disciplines “Risk prevention in social work”, “Theory and methods of social work with the family”, “Socio- pedagogical counseling”, “Applied methods”, “Methods of art therapy”, in the process of practice in the centers of social services, institutions of general and special education, in the course of students research work, in self- educational activities. The experience of implementation of this system confirmed its positive impact on the formation of motivational-value, content and personal-activity components of the researched competence. Future specialists are aware of the problem and act to solve it. They consider health as an integral condition for personal and professional success, understand the essence, signs and causes of burnout as well as ways to prevent occupational crises, have techniques for self-recovery and self-rehabilitation. Future specialists are characterized by desire for professional self-development, take concrete actions to preserve individual and professional health, apply stress and time management technologies in life.
Опис
Ключові слова
професійне вигорання, психовалеологічна компетнтність, професійна підготовка, фахівці соціальної галузі, профілактика, досвід, профессиональное выгорание, психовалеологическая компетентность, профессиональная подготовка, специалисты социальной отрасли, профилактика, опыт, professional burnout, psychovaleological competence, professional training, future specialists in the social field, prevention, experience
Цитування
Кабусь Н. Д. Досвід формування психовалеологічної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі в контексті попередження й подолання професійного вигорання / Н. Д. Кабусь, А. В. Боярская-Хоменко // Вісник Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. Сер.: Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ, 2021. – № 3. – С. 20–28.