Лекція як засіб професійної самореалізації викладача вищого навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Професійна самореалізація викладача вищого навчального закладу є процесом пізнання і розкриття власного потенціалу в педагогічній діяльності. У підготовці та проведенні лекції для студентів виявляється педагогічна творчість викладача, формується його методична компетентність, розширюються межі самопізнання і саморозвитку професійних здібностей. Ефективність професійної самореалізації викладача підвищують оновлення змісту лекційного матеріалу, нетрадиційні форми організації сприйняття й усвідомлення, засвоєння навчальної інформації студентами, використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічному процесі. Профессиональная самореализация преподавателя высшего учебного заведения является процессом познания и раскрытия собственного потенциала в педагогической деятельности. В подготовке и проведении лекции для студентов выявляется педагогическое творчество преподавателя, формируется его методическая компетентность, расширяются границы самопознания и саморазвития профессиональных способностей. Эффективность профессиональной самореализации преподавателя повышают обновление содержания лекционного материала, нетрадиционные формы организации восприятия и осознания, усвоения учебной информации студентами, использование информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процессе. Professional self-realization of teacher of higher educational institution is a process of learning and revelation of his own potential in pedagogical activity. When preparing and conducting the lectures for students, teacher’s pedagogical creativity and methodical competence are formed, the boundaries of self-cognition and self-development of professional abilities are expanded. The updating of the content of the lecture material, alternative forms of organization of perception and awareness, assimilation of educational information by students, the use of information and communication technologies in the pedagogical process improve the efficiency of teacher’s professional self-realization.
Опис
Ключові слова
самореалізація особистості, викладачі, студенти, вищий навчальний заклад, організація педагогічного процесу, лекція, інформаційно-комунікаційні технології, самореализация личности, преподаватели, студенты, высшее учебное заведение, организация педагогического процесса, лекция, информационно-коммуникационные технологии, self-realization of the personality, teachers, students, higher educational institution, organization of pedagogical proces, lecture, information and communication technologies
Цитування
Рибалко Л. С. Лекція як засіб професійної самореалізації викладача вищого навчального закладу / Л. С. Рибалко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 177–179.