Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку лексико-граматичного ладу мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з лексико-граматичного ладу мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто особливості дітей дошкільного віку та розвиток лексико-граматичного ладу мовлення. Науково обґрунтовано і експериментально перевірено психолого-педагогічні умови організації інклюзивного навчання старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями. 2022. In the qualifying work, a theoretical analysis and generalization of the results of the problem of using didactic games and game techniques in the work on the lexical and grammatical structure of speech for pre-school age children with intellectual disabilities was carried out. The features for pre-school age children and the development of the lexical and grammatical structure of speech are considered. The psychological and pedagogical conditions for the organization of inclusive education for older for pre-school age children with intellectual disabilities have been scientifically substantiated and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, лексико-граматичний лад, інклюзивне навчання, міжособистісні відносини, інформаційно-комунікативні вміння, дидактичні ігри, ігрові прийоми, інтелектуальні порушення, preschool children, lexico-grammatical order of speech, inclusive education, interpersonal relationships, information and communication skills, didactic games, game techniques, intellectual impairments
Цитування
Мірошниченко О. М. Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі з розвитку лексико-граматичного ладу мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. М. Мірошниченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 77 с. : дод.
Колекції