Основи освітньої інноватики

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до проведення лекційних, семінарських занять, організації позааудиторної самостійної роботи, підготовки до підсумкової атестації містять організаційно-методичні вказівки, перелік завдань залікових модулів, робочий тематичний план та тематику індивідуальної самостійної роботи здобувачів освіти за модульною системою, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання. Завдання для самопідготовки, питання для самоконтролю допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации к проведению лекционных, семинарских занятий, организации внеаудиторной самостоятельной работы, подготовки к итоговой аттестации содержат организационно-методические указания, перечень заданий зачетных модулей, рабочий тематический план и тематику индивидуальной самостоятельной работы соискателей образования по модульной системе, вопросы для обсуждения, конструктивные, творческие задания. Задания для самоподготовки, вопросы для самоконтроля помогут соискателям высшего образования аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность во время аудиторных занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodical recommendations for conducting lectures, seminars, organization of extra-curricular independent work, preparation for final certification contain organizational and methodical instructions, list of tasks of credit modules, working thematic plan and topics of individual independent work of education seekers for module discussion , creative tasks. Self-training tasks, self-control questions will help the applicants higher education analytically comprehend the content of lectures, optimize learning activities during the classroom, organize self-study, rationally carry out self-preparation for final certification.
Опис
Ключові слова
освітня інноватика, формування інноваційного мислення, інноваційна професійна діяльность, критичне інноваційне мислення, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, образовательная инноватика, формирование инновационного мышления, инновационная профессиональная деятельность, критическое инновационное мышление, соискатели ученой степени доктора философии, educational innovation, formation of innovative thinking, innovative professional activity, critical innovative thinking, applicants for a Ph.D.
Цитування
Попова О. В. Основи освітньої інноватики : метод. рек. до проведення лекц., семінар. занять, орг. позааудитор. самост. роботи, підгот. до підсумк. атестації / О. В. Попова, Н. О. Ткачова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 23 с.