Інноваційний напрям розвитку сучасної педагогіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, видавництво "Курсор"
Анотація
У статті розглядаються дослідження інноваційного напряму розвитку сучасної педагогіки на підґрунті факторного підходу, інноваційні процеси життєдіяльності людини, визначається розвиток системи освіти. Сутність цього підходу в педагогічній науці полягає в аналізі суперечностей, які виникають під час дії сукупності факторів. В статье рассматриваются исследования инновационного направления развития современной педагогики на основе факторного подхода, инновационные процессы жизнедеятельности человека, определяется развитие системы образования. Сущность этого подхода в педагогической науке заключается в анализе противоречий, которые возникают во время действия совокупности факторов. The article examines the research of the innovative direction of development of modern pedagogy based on the factor approach, the innovative processes of human life, the development of the education system is determined. The essence of this approach in pedagogical science is to analyze the contradictions that arise during the action of a combination of factors.
Опис
Ключові слова
системи, освіта, навчання, інноваційна діяльність, суперечність, системы, образование, обучение, инновационная деятельность, противоречия, the system, education, training, innovation activity, contradictions
Цитування
Дмитренко Т. О. Інноваційний напрям розвитку сучасної педагогіки / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко // Педагогіка та психологія : зб. наук пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Курсор. – Вип. 32. – С. 20–26.