Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2659
Title: Інноваційний напрям розвитку сучасної педагогіки
Other Titles: Инновационное направление развития современной педагогики
The innovative direction of development of modern pedagogy
Authors: Дмитренко, Т. О.
Прокопенко, А. І.
Дмитренко, Т. О.
Прокопенко, А. И.
Dmytrenko, Т. О.
Prokopenko, А. І.
Keywords: системи
освіта
навчання
інноваційна діяльність
суперечність
системы
образование
обучение
инновационная деятельность
противоречия
the system
education
training
innovation activity
contradictions
Issue Date: 2007
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид-во "Курсор"
Citation: Дмитренко Т. О. Інноваційний напрям розвитку сучасної педагогіки / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко // Педагогіка та психологія : зб. наук пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Курсор. – Вип. 32. – С. 20–26.
Abstract: У статті розглядаються дослідження інноваційного напряму розвитку сучасної педагогіки на підґрунті факторного підходу, інноваційні процеси життєдіяльності людини, визначається розвиток системи освіти. Сутність цього підходу в педагогічній науці полягає в аналізі суперечностей, які виникають під час дії сукупності факторів. В статье рассматриваются исследования инновационного направления развития современной педагогики на основе факторного подхода, инновационные процессы жизнедеятельности человека, определяется развитие системы образования. Сущность этого подхода в педагогической науке заключается в анализе противоречий, которые возникают во время действия совокупности факторов. The article examines the research of the innovative direction of development of modern pedagogy based on the factor approach, the innovative processes of human life, the development of the education system is determined. The essence of this approach in pedagogical science is to analyze the contradictions that arise during the action of a combination of factors.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2659
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.