ПАТРІОТИЧНЕ ПІДНЕСЕННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається тема відображення патріотичного ентузіазму в літературі на прикладі китайської літератури початку 20-го століття. Патріотична література має глибокий вплив на суспільство. Соціальна байдужість часто проголошувалася благом для китайської поезії, а наслідування і формалізм заохочувалися в теорії і досить енергійно впроваджувалися на практиці. Констатується, що на початку 20 століття література ініціалізувала любов і гордість за свою країну, мотивуючи людей діяти на благо суспільства. Формування китайської нації, що відбувалося через численні військові поразки, пробудило патріотичні почуття, які знайшли широке відображення в поезії. Чергова дипломатична поразка призвела до Руху «Четвертого травня», який представив нову літературу та численні літературні товариства. Таким чином, на початку XX століття патріотичне піднесення спричинило дуже суттєву зміну всього характеру китайської літератури, тісно пов'язало творчість з життям, позбулося формалізму і принесло справжнє розмаїття форм і поглядів. The article introduces the topic of reflection of patriotic the enthusiasm in literature taking the Chinese literature at the beginning of the 20th century as an example. Patriotic literature has a profound influence on society. Social indifference was often proclaimed a boon for Chinese poetry, and imitation and formalism were encouraged in theory and quite vigorously enforced in practice. It is stated that at the beginning of the 20th century literature initialized love and pride for their country, motivating people to act for the benefit of society. The formation of the Chinese nation, that took place through numerous military defeats had awoken patriotic feelings, vast reflected in poetry. Another diplomatic defeat resulted in the May Fourth Movement, which introduced the new literature and numerous literature societies. Thus, at the beginning of the XX century, the patriotic upsurge caused a very significant change in the entire character of the Chinese literature, closely connected creativity with life, got rid of formalism and brought a real variety of forms and views.
Опис
Ключові слова
китайська література, Рух четвертого травня, поезія, література, суспільство, патріотична література, національна ідентичність, вплив літератури на суспільство, Chinese literature, the May Fourth Movement, poetry, literature, society, patriotic literature, national identity, the influence of literature on society
Цитування
Жукова К. Є. Патріотичне піднесення в китайській літературі на початку ХХ століття / К. Є. Жукова, Н. В. Руда // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 120–124.