Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії охарактеризовано значення різних соціальних інституцій у профілактиці дезадаптації учнів та визначено роль соціальних педагогів та соціальних працівників у її здійсненні, з’ясовано суть і особливості соціальної та соціально-педагогічної роботи з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. Обґрунтовано концептуальні засади системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до відповідного виду професійної діяльності та розроблено її модель і науково-методичне забезпечення. Для науковців, аспірантів і студентів педагогічних університетів, соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців, які працюють у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю. The monograph characterizes the importance of various social institutions in the prevention of student maladjustment and defines the role of social pedagogues and social workers in its implementation, the essence and features of social and socio-pedagogical work on the prevention of student maladjustment in various social institutions are clarified. The conceptual principles of the system of professional training of future social pedagogues and social workers for the appropriate type of professional activity were substantiated, and its model and scientific and methodological support were developed. For scientists, graduate students and students of pedagogical universities, social teachers, social workers, specialists who work in the field of social work with school youth.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, фахівці соціальної галузі, соціальні педагоги, соціальні працівники, профілактика, дезадаптація, учні, соціальні інституції, professional training, specialists in the field of social work, social pedagogues, social workers, prevention, maladjustment, students, social institutions
Цитування
Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях : монографія / В. В. Костіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХОГОКЗ, 2018. – 363 с. doi:10.26697/9786177089024.2018