НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ТА ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Анотація
В статті розглянуто напрями розвитку діалогічного мовлення у старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Зазначено, що діалогічне мовлення дітей старшого дошкільного віку, які мають інтелектуальні порушення, характеризується рядом особливостей – малою активністю та ініціативністю, обмеженим життєвим досвідом, низьким рівнем розуміння почутого внаслідок недостатності мислення, низькою мотивацією до промови та взаємодії, відсутністю мовлення за рахунок бідності активного словника та несформованістю граматичного боку мовлення, ухиленням від діалогу, сумбурністю мовлення та інших. Виявлено, що порушення діалогічного мовлення у старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями негативно впливає на весь психічний розвиток дитини, відбивається на її діяльності, поведінці, виявляється у несформованості засобів комунікації, перешкоджає здійсненню повноцінного спілкування, негативно впливає на встановлення та підтримку контактів з однолітками. Наголошено на тому, що пріоритетним напрямом розвитку зв’язного діалогічного мовлення дошкільників є реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до навчання дітей, що забезпечується при дотриманні таких умов, як: діяльнісний характер організації процесу засвоєння мовленнєвих засобів, здійснення мовленнєвого розвитку в предметно-практичній та ігровій діяльності. Досліджено, що корекційно-розвиткова робота з дошкільниками старшого віку з інтелектуальними порушеннями має відбуватися в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності з використанням комунікативних методів – розмови, бесіди, полілогу; різних видів продуктивної діяльності – малювання, ліплення, аплікації, конструювання, побутової праці; сюжетно-рольових та дидактичних ігор; арттерапевтичного методу – казкотерапія, театралізація, створення та розігрування казок. Охарактеризовано види діяльності старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями з метою збагачення змісту мовленнєвого виховання та вдосконалення форм та методів мовленнєвої роботи; для формування вміння слухати та чути партнера, підтримувати мовленнєву та ігрову взаємодію, відповідати на висловлювання партнера, розмірковувати, аргументувати висловлювання; для підвищення ігрової та комунікативної мотивації до занять; для формування вміння доповнювати висловлювання партнера: ставити запитання, ввічливо висловлювати припущення, побажання, незгоду; міркувати, обґрунтовувати свої міркування. The article deals with the directions of development of dialogic speech for senior preschoolers with intellectual disabilities. It is noted that the dialogic speech of senior preschool children with intellectual disabilities is characterized by a number of features – low activity and initiative, limited life experience, low level of understanding of what they hear due to lack of thinking, low motivation to speak and interact, lack of speech due to the poverty of active vocabulary and unformed grammatical side of speech, avoidance of dialogue, confusion of speech and others. It is determined, that the violation of dialogic speech in senior preschoolers with intellectual disabilities negatively affects the entire mental development of the child, affects his/her activity, behavior, manifests itself in the unformed means of communication, prevents the implementation of full communication, negatively affects the establishment and maintenance of contacts with peers. It is emphasized that the priority direction of the development of coherent dialogic speech of preschoolers is the implementation of a communicative-activity approach to teaching children, which is ensured under the following conditions: the activity nature of the organization of the process of mastering speech means, the implementation of speech development in subject-practical and game activities. It is researched, that correctional and developmental work with older preschoolers with intellectual disabilities should take place in the conditions of subject-practical and game activities using communicative methods - conversation, talk, polylogue; various types of productive activities – drawing, modeling, application, design, work; role-playing and didactic games; art therapy method - fairy tale therapy, theatricalization of creating and playing fairy tales. The types of activities of senior preschoolers with intellectual disabilities for enriching the content of speech education and improving the forms and methods of speech work are described; for the formation of the ability to listen and hear a partner, to support speech and game interaction, to respond to the partner's statements, to reflect, to argue statements; to increase the game and communicative motivation for classes; to form the ability to complement the partner's statements: ask questions, politely express assumptions, wishes, disagreement; reason, justify their reasoning.
Опис
Ключові слова
діти з інтелектуальними порушеннями, старші дошкільники, діалогічне мовлення, редметно-практична діяльність, грова діяльність, children with intellectual disabilities, senior preschoolers, dialogic speech, subject-practical activity, game activity
Цитування
Бойчук Ю. Д. Напрями розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності / Ю. Д. Бойчук, Н. В. Науменко, Л. В. Дрожик // Acta Paedagogica Volynienses. – 2022. – Вип. 6. – С. 64–74.