Особистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі узагальнено психологічні особливості студентського віку, теоретичні засади професійного становлення та самовизначення особистості, динаміки професійних цінностей. Аналізується поняття професійної ідентичності, визначено особливості формування ціннісно-смислового ставлення до психології у майбутніх психологів. В процесі експериментального дослідження визначаються особливості ціннісних орієнтацій, міжособистісних стосунків, особистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичності. The work summarizes the psychological features of student age, the theoretical principles of professional development and self-determination of the individual, the dynamics of professional values. It analyzes the concept of professional identity , the peculiarities of the formation of value-semantic attitude to psychology in future psychologists are determined. In the process of experimental research, it defines the features of value orientations, the interpersonal relationships, the personal qualities of students- psychologists in different levels of professional identity.
Опис
Ключові слова
професійна ідентичність, студентський вік, студенти-психологи, професійне самовизначення, профессиональная идентичность, professional identity, student age, students-psychologists, professional self-determination
Цитування
Февральова К. М. Особистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. М. Февральова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 56 с. : табл.
Колекції