Науково-дослідницька діяльність учителя як засіб його професійного самовдосконалення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
У світлі ключових положень Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», якими освіта дорослих визначається як складова освіти впродовж життя, науково-дослідницька діяльність та самовдосконалення педагога вбачаються нами як засоби реалізації цих положень. В свете ключевых положений Закона Украины «Об образовании», Концепции «Новая украинская школа», которыми образование взрослых определяется как составляющая образования в течение жизни, научно-исследовательская деятельность и самосовершенствования педагога усматриваются нами как средства реализации этих положений. In light of the key provisions of the Law of Ukraine "On Education", the Concept "New Ukrainian School", which defines adult education as a component of lifelong learning, research and self-improvement of teachers are seen by us as a means of implementing these provisions.
Опис
Ключові слова
учителя, професійне самовдосконалення, освіта дорослих, науково-дослідницька діяльність, учителя, профессиональное самосовершенствование, образование взрослых, научно-исследовательская деятельность, teachers, professional self-improvement, adult education, research activities
Цитування
Темченко О. В. Науково-дослідницька діяльність учителя як засіб його професійного самовдосконалення / О. В. Темченко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 456–461.