Положення та програма виробничої практики (стажування)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник для слухачів зі спеціальності 073 «Менеджмент» («Менеджмент і адміністрування», «Управління навчальним закладом») містить матеріали для забезпечення виробничої практики, а саме : Положення про стажування, Програму стажування, вимоги та зразки оформлення звітних матеріалів, орієнтовні завдання практики з різних напрямів управлінської підготовки та допоміжні матеріали щодо їхнього виконання. Учебно-методическое пособие для слушателей по специальности 073 «Менеджмент» («Менеджмент и администрирование», «Управление учебным заведением») содержит материалы для обеспечения производственной практики, а именно : Положение о стажировке, Программу стажировки, требования и образцы оформления отчетных материалов, ориентировочные задачи практики по разным направлениям управленческой подготовки и вспомогательные материалы по их выполнению. The educational and methodical manual for students in the specialty 073 “Management” (“Management and Administration”, “Management of the educational institution”) contains materials for practical training, namely: the Internship Regulations, the Internship Program, the requirements and samples of the reporting materials are approximate tasks of practice in different areas of management training and supporting materials for their implementation.
Опис
Ключові слова
менеджмент, адміністрування, управління навчальним закладом, виробнича практика, менеджмент, администрирование, управление учебным заведением, производственная практика, management, administration, management of an educational institution, internship
Цитування
Мармаза О. І. Положення та програма виробничої практики (стажування) : навч.-метод. посіб. для студ. і слухачів зі спец. 073 «Менеджмент» («Менеджмент і адміністрування», «Управління навчальним закладом») / О. І. Мармаза, О. Є. Гречаник, Т. М. Хлєбнікова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; під ред. О. І. Мармази. – Харків : ХНПУ, 2016. – 44 с.