Training of a future musical art teacher for integrated teaching in the context of the new ukrainian school

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
OKTAN PRINT s.r.o.
Анотація
The article is devoted to the pressing challenge of training of a future musical art teacher for integrated teaching in the context of the New Ukrainian School. It is asserted that today it is impossible to form an idea of a holistic picture of the world among students without integration as a leading idea in the implementation of the content of education, as assumed by the “New Ukrainian School” concept. “Integration” in music education is discovered by the authors as a technology that finds specific ways, methods and techniques to achieve the integrity of the lesson of musical art, managing the emotional and intellectual activity of students in their unity, implementing effective interconnections between music and other subjects. Defining the essence of integrative preparation of a future musical art teacher as a process of convergence of branches of knowledge, theory and practice, it can be noted that in this case, the substantive system of training and education of a future specialist is not denied. The task of the integral (complex) professional training of students − future musical art teachers, first of all within one musical cycle, and then between them, is put forward on the foreground, relying on knowledge and skills which are received by students in the course of study of psychological and pedagogical disciplines. In its turn, integration aims to deepen the links between disciplines, branches of knowledge, scientific knowledge and practice, thus ensuring the integrity of the educational process. As a result, the principle of integration is an essential condition for the entire professional training of a future musical art teacher. The article outlines the possibilities of deepening the content of integrative training of future teachers-musicians (creative tasks, solving practical problems, analysis of specific pedagogical situations, problem-based situations, role play, business professional games, research tasks, etc. Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до комплексного навчання в умовах Нової української школи. Стверджується, що сьогодні неможливо сформувати в учнів уявлення про цілісну картину світу без інтеграції як провідної ідеї в реалізації змісту освіти, як це передбачає концепція «Нової української школи». «Інтеграція» в музичній освіті розкривається авторами як технологія, яка знаходить певні шляхи, методи і прийоми для досягнення цілісності уроку музичного мистецтва, керуючи емоційну та інтелектуальну активність учнів в їх єдності, реалізуючи ефективні взаємозв'язки між музикою та іншими предметами. Визначаючи сутність інтегративної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва як процес зближення галузей знань, теорії і практики, можна відзначити, що в даному випадку не заперечується змістовна система підготовки та виховання майбутнього фахівця. На перший план висувається завдання цілісної (комплексної) професійної підготовки студентів - майбутніх педагогів музичного мистецтва, перш за все в рамках одного музичного циклу, а потім між ними, спираючись на знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. У свою чергу, інтеграція спрямована на поглиблення зв'язків між дисциплінами, галузями знань, науковими знаннями та практичними навичками, тим самим забезпечуючи цілісність освітнього процесу. В результаті принцип інтеграції є неодмінною умовою усієї професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. У статті позначені можливості поглиблення змісту інтегративної підготовки майбутніх педагогів-музикантів (творчі завдання, вирішення практичних завдань, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, проблемні ситуації, рольові ігри, ділові професійні гри, дослідницькі завдання та ін.). Статья посвящена актуальной проблеме подготовки будущего учителя музыкального искусства к комплексному обучению в условиях Новой украинской школы. Утверждается, что сегодня невозможно сформировать у учащихся представление о целостной картине мира без интеграции как ведущей идеи в реализации содержания образования, как это предполагает концепция «Новой украинской школы». «Интеграция» в музыкальном образовании раскрывается авторами как технология, которая находит определенные пути, методы и приемы для достижения целостности урока музыкального искусства, управляя эмоциональной и интеллектуальной активностью учащихся в их единстве, реализуя эффективные взаимосвязи между музыкой и другими предметами. Определяя сущность интегративной подготовки будущего учителя музыкального искусства как процесс сближения отраслей знаний, теории и практики, можно отметить, что в данном случае не отрицается содержательная система подготовки и воспитания будущего специалиста. На первый план выдвигается задача целостной (комплексной) профессиональной подготовки студентов - будущих педагогов музыкального искусства, прежде всего в рамках одного музыкального цикла, а затем между ними, опираясь на знания и умения, которые студенты получают в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. В свою очередь, интеграция направлена ​​на углубление связей между дисциплинами, отраслями знаний, научными знаниями и практикой, тем самым обеспечивая целостность образовательного процесса. В результате принцип интеграции является непременным условием всей профессиональной подготовки будущего учителя музыкального искусства. В статье обозначены возможности углубления содержания интегративной подготовки будущих педагогов-музыкантов (творческие задания, решение практических задач, анализ конкретных педагогических ситуаций, проблемные ситуации, ролевые игры, деловые профессиональные игры, исследовательские задачи и др.)
Опис
Ключові слова
future musical art teacher, training, integration, integrated teaching, integrated lesson, student, майбутній вчитель музичного мистецтва, навчання, інтеграція, інтегроване навчання, інтегрований урок, учень, будущий учитель музыкального искусства, обучение, интеграция, интегрированное обучение, интегрированное занятие, ученик
Цитування
Popova O., Training of a future musical art teacher for integrated teaching in the context of the new ukrainian school / О. Popova, V. Zhukov // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School l : monograph / edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 341–351.