Можливості дизайн-мислення в інноваційній педагогічній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Використання методів дизайн-мислення в інноваційній педагогічній діяльності, окрім основного призначення – створення інноваційних продуктів, надає і додаткову користь – етапи процесу стають засобами реалізації базових цінностей Національної академії педагогічних наук: людиноцентризму, розвитку особистості, гуманізму, академічної свободи, партнерства, відкритості, інноваційності та зв‘язку з практикою. Использование методов дизайн-мышления в инновационной педагогической деятельности, кроме основного назначения – создание инновационных продуктов, предоставляет и дополнительную пользу – этапы процесса становятся средствами реализации базовых ценностей Национальной академии педагогических наук человекоцентризма, развития личности, гуманизма, академической свободы, партнерства, открытости, инновационности и связи с практикой. The use of design thinking methods in innovative pedagogical activities, in addition to the main purpose – creating innovative products, provides additional benefits – the stages of the process become a means of implementing the basic values of the National Academy of Pedagogical Sciences: humanism, personality development, humanism, academic freedom, partnership, openness and connection with practice.
Опис
Ключові слова
дизайн-мислення, інноваційна педагогічна діяльність, освіта, педагогічні інновації, дизайн-мышления, инновационная педагогическая деятельность, образование, педагогические инновации, design thinking, innovative pedagogical activity, education, pedagogical innovations
Цитування
Яловега І. Г. Можливості дизайн-мислення в інноваційній педагогічній діяльності / І. Г. Яловега, Н. О. Пономарьова, С. С. Зуб // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 446–451.