ПРАКТИКА НАВЧАННЯ МОВ У ДОМАШНІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто методи навчання грамоти та методи навчання іноземних мов у домашній освіті в Україні в першій половині ХІХ століття. Проаналізовано методичні рекомендації до початкового навчання грамоти Гольтьє. Схарактеризовано методи навчання грамоти К. Ушинського, Г. Бланка. Висвітлено педагогічні погляди щодо навчання іноземних мов В.Татищева. Встановлено застосування методів перекладу: граматико-перекладного та текстуально-перекладного. В статье рассмотрены методы обучения грамоте и методы обучения иностранным языкам в домашнем образовании в Украине в первой половине XIX века. Проанализированы методические рекомендации к начальному обучению грамоте Гольтье. Охарактеризовано методы обучения грамоте К. Ушинского, Г. Бланка. Освещены педагогические взгляды по обучению иностранных языков В. Татищева. Установлено применение методов перевода: грамматико-переводного и текстуально-переводного. The article deals with methods of teaching literacy and methods of teaching foreign languages in the home education in Ukraine in the first half of the XIX century. Analyzed guidelines for primary education Golte. Characterized literacy teaching methods К. Ushinsky, G. Blanc. When covering pedagogical views on training V. Tatischev foreign languages. The use of established methods of translation: grammar-translation and textually - transferable.
Опис
Ключові слова
домашня освіта, методи навчання, навчання іноземних мов, домашнее образование, методы обучения, обучение иностранным языкам, home education, teaching methods, teaching of foreign languages
Цитування
Кордубан М. В. Практика навчання мов у домашній освіті в Україні в першій половині ХІХ століття / М. В. Кордубан // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квіт. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 228–232.