Асиметричність складносурядних пояснювальних речень як наслідок актуалізації прагматики ввічливості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті схарактеризовано прояви кількісної та якісної формально-семантичної асиметрії на рівні складносурядних пояснювальних речень сучасної української мов як наслідок актуалізації прагматичної інтенції мовця до забезпечення комфортної й ефективної комунікації. Розуміння ввічливості як способу досягнення комфортної комунікації дало підстави розглядати досліджувані одиниці як один із засобів синтаксичного репертуару вираження ввічливості. В статье охарактеризованы проявления количественной и качественной формальносемантической асимметрии на уровне сложносочиненных пояснительных предложеий современного украинского языка как следствие актуализации прагматической интенции говорящего к обеспечению комфортной и эффективной коммуникации. Понимание вежливости как способа достижения комфортной коммуникации дало основание рассматривать исследуемые единицы как одно из средств синтаксического репертуара выражения вежливости. The manifestations of qualitative and quantitative formal-semantic asymmetry at a level of compound explanatory sentence of modern Ukrainian language as a result of updating pragmatic intentions of the speaker to ensure a comfortable and eff ective communication are characterized in the article. Understanding of politeness as a means of achieving a comfortable communication gave reason to consider the studied units as a means of syntactic repertoire for expressing politeness.
Опис
Ключові слова
ввічливість, складносурядні пояснювальні речення,, прагматика, інтенція, асиметрія, вежливость, сложносочиненные пояснительные предложения, прагматика, интенция, асимметрия, politeness, compound explanatory sentences, pragmatics, intention, asymmetry
Цитування
Терещенко В. М. Асиметричність складносурядних пояснювальних речень як наслідок актуалізації прагматики ввічливості / В. М Терещенко, О. О. Полозова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 69–75.