Студентство 1930-х років: практики повсякденності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
В розділі монографії досліджено повсякденне життя студентства 1930-х років. Студентське життя було надзвичайно контрасним, воно також мало свій «фасад» і «чорний хід». На поверхні — величезні портрети Сталіна, театралізовані і спортивні шоу під звуки маршів — наочне втілення «щасливого» і «забезпеченого» життя надзвичайно вдячної молоді. Конкретні страждання розгублених, вічно голодних, психологічно подавлених людей, колізії між окремими особистостями та оточенням, в розрахунок не бралися. The section of the monograph examines the everyday life of students in the 1930s. Student life was extremely contrasting, it also had its "facade" and "backdoor". On the surface — huge portraits of Stalin, theatrical and sports shows to the sounds of marches - a visual embodiment of the "happy" and "provided" life of extremely grateful youth. The specific suffering of confused, eternally hungry, psychologically depressed people, collisions between individuals and the environment, were not taken into account.
Опис
Ключові слова
студентство, студенти, контингент студентів, студентське життя, студентські гуртожитки, studentship, students, contingent of students, student life, student dormitories
Цитування
Рябченко О. Л. Студентство 1930-х років: практики повсякденності / О. Л. Рябченко // Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного життя : колективна монографія / Ін-т іст. України НАН України ; [відп. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2012. – С. 667–750. – ( З історії повсякденного життя в Україні).