Феномен художнього образу в науковій проекції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті автор звертається до історії процесу дослідження визначення та специфіки художнього образу в філософських, естетичних, мистецтвознавчих, філологічних галузях. Зроблено висновок, що художній образ у науковому просторі є складним феноменом, виступаючи у той же час основною категорією створення і розуміння творів мистецтва. В статье автор обращается к истории процесса исследования определения и специфики художественного образа в философских, эстетических, искусствоведческих, филологических отраслях. Сделан вывод, что художественный образ в научном пространстве является сложным феноменом, выступая в то же время основной категорией создания и понимания произведений искусства. In the article the author addresses the history of the process of researching the definition and specificity of the artistic image in the philosophical, aesthetic, art, philological fields. It is concluded that the artistic image in the scientific space is a complex phenomenon, acting at the same time as the main category of creation and understanding of works of art.
Опис
Ключові слова
художній образ, наукові дослідження, студентські роботи, художественный образ, научные исследования, студенческие работы, artistic image, research, student work
Цитування
Сімакова С. І. Феномен художнього образу в науковій проекції / С. І. Сімакова, М. О. Ткаченко // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 145–147.