Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей : методичні рекомендації для педагогів дошкільних навчальних закладів

Анотація
Видання містить опис актуальних викликів для розвитку дітей дошкільних навчальних закладів, які пов’язані з адаптацією до нових умов, переживанням стресових ситуацій та травматичним досвідом. У книзі висвітлено рекомендації для педагогів з формування готовності до роботи в екстремальних умовах, організації сприятливого психологічного мікроклімату підтримки, наведено основні питання просвіти для батьків (зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб) щодо допомоги дитині в подоланні психотравматичних подій, стану надмірного психічного напруження і втрати, прийоми ефективного впливу на поведінку дитини та її адаптації до нового місця проживання. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики. Издание содержит описание актуальных вызовов для развития детей дошкольных учебных заведений, которые связаны с адаптацией к новым условиям, переживанием стрессовых ситуаций и травматическим опытом. В книге освещены рекомендации для педагогов по формированию готовности к работе в экстремальных условиях, организации благоприятного психологического микроклимата поддержки, приведены основные вопросы просвещения для родителей (в том числе из числа внутренне перемещенных лиц) в отношении помощи ребенку в преодолении психотравматических событий, состояния чрезмерного психического напряжения и потери, приемы эффективного воздействия на поведение ребенка и его адаптации к новому месту жительства. Представлены программы занятий и тренингов, упражнения по обозначенной тематике.
Опис
Ключові слова
агресія, анексія, конфлікт, діти дошкільного віку, дезадаптація, психоемоційна напруга, посттравматичні стресові розлади, психолого-педагогічна підтримка, психічне здоров'я, просвіта батьків, соціально-педагогічна робота, внутрішньо переміщені особи, методичні рекомендації, агрессия, аннексия, конфликт, дети дошкольного возраста, дезадаптация, психоэмоциональное напряжение, посттравматические стрессовые расстройства, психолого-педагогическая поддержка, психическое здоровье, просвещение родителей, социально-педагогическая работа, внутренне перемещенные лица, методические рекомендации, aggression, annexation, conflict, children of preschool age, disadaptation, psychoemotional stress, post-traumatic stress disorder, psychological-pedagogical support, mental health, education of parents, socio-pedagogical work, internally displaced persons, methodical recommendations
Цитування
Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей : метод. рек. для педагогів дошк. навч. закл. / Н. А. Бойцова, О. М. Гелюх, Т. М. Григораш [та ін.] ; НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [за заг. ред.: К. Б. Левченко, В. Г. Панок, Л. Г. Ковальчук]. – Київ : Агенство "Україна", 2016. – 100 с.