ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто значення української народної іграшки в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Українська народна іграшка є віддзеркаленням національних установок, моральних орієнтирів, звичаїв і традицій, культурних особливостей нашого народу. Тому народна іграшка набула статусу обов’язкової складової виховання дошкільників у відповідності до викликів сучасного суспільства. Зазначено, що застосування народної іграшки у виховному процесі ЗДО реалізує всі змістовні складники виховання дітей, збагачує систему сучасної дошкільної освіти культурними здобутками українського народу і дозволяє ефективно реагувати на виклики сьогодення. The publication examines the importance of Ukrainian folk toys in the educational process of a modern preschool education institution. Ukrainian folk toy is a reflection of national attitudes, moral guidelines, customs and traditions, cultural features of our people. Therefore, the folk toy acquired the status of a mandatory component of education of preschoolers in accordance with the challenges of modern society. It is noted that the use of folk toys in the educational process of preschool children realizes all the meaningful components of raising children, enriches the system of modern preschool education with the cultural achievements of the Ukrainian people and allows us to effectively respond to today's challenges.
Опис
Ключові слова
виховний процес, українська народна іграшка, дошкільна освіта, студентські роботи, educational process, Ukrainian folk toy, preschool education, student works
Цитування
Слісаренко Є. В. Виховне значення української народної іграшки в освітньому процесі сучасного ЗДО / Є. В. Слісаренко, М. В. Кордубан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 326–327.