Реалізація життєвотворчого потенціалу вчителя початкових класів в умовах Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Анотація
У статті визначено роль життєвотворчого потенціалу вчителя початкових класів в умовах Нової української школи, окреслено шляхи його реалізації, розкрито сутність поняття. З’ясовано, що успіх модернізації школи залежить від багатьох чинників, а учителеві важливо створити психолого-педагогічні умови для успішної реалізації Держстандарту початкової школи. Зроблено висновок, що педагоги, які розвиватимуть та реалізовуватимуть свій життєвотворчий потенціал, є рушійною силою змін в освіті. В статье определена роль жизненнотворческого потенциала учителя начальных классов в условиях Новой украинской школы, намечены пути его реализации, раскрыта сущность понятия. Выяснено, что успех модернизации школы зависит от многих факторов, а учителю важно создать психолого-педагогические условия для успешной реализации Госстандарта начальной школы. Сделан вывод, что педагоги, которые будут развивать и реализовывать свой жизненнотворческий потенциал, являются движущей силой изменений в образовании. The article defines the role of life creating potential of primary school teachers in the new Ukrainian school environment, outlines the ways of its implementation and reveals the essence of the concept. Attention is drawn to the new requirements for the organization of the modern primary school educational process. The concept of «New Ukrainian School» requires creation of an innovative educational environment, which, in turn, requires a qualitatively new teacher. One of the indicators of readiness to work in NUS is the formed life creating potential of a modern teacher. It was found that successful school modernization depends on many factors, and it is important for the teacher to create psychological and pedagogical conditions for successful implementation of the State Standard for Primary Education.
Опис
Ключові слова
життєвотворчий потенціал, вчитель, початкові класи, Нова українська школа, освітня реформа, освітнє середовище, психолого-педагогічні умови, шляхи реалізації, жизненнотворческий потенциал, учитель, начальные классы, Новая украинская школа, образовательная реформа, образовательная среда, психолого-педагогические условия, пути реализации, life creating potential, teacher, primary classes, New Ukrainian School, educational reform, educational environment, psychological and pedagogical conditions, ways of realization
Цитування
Радченя І. В. Реалізація життєвотворчого потенціалу вчителя початкових класів в умовах Нової української школи // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [редкол. : О. І. Безлюдний (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Візаві, 2018. – Вип. 59. – С. 272–278.