Developing Teachers’ Inclusive Competence by Means of ICT in Postgraduate Education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The traditional organization of increasing the teachers’ level of inclusive competence in the system of postgraduate education in the framework of stationary courses is not effective enough. One of the reasons for this is lack of access to a large amount of the latest information that is available in modern research. Rapid changes in information technologies development open up more opportunities for modern teacher to acquire the necessary professional knowledge for teaching children with special educational needs. The article proposes an improved organization for increasing the level of inclusive competence in the postgraduate education, in which, along with traditional training in the framework of stationary courses, teachers, using ICT, participate in online courses and webinars posted on various educational platforms in the Internet. The characteristics of educational platforms ed-era.com, futurelearn.com, elt.oup.com, coursera.org, vseosvita.ua were analyzed. Pedagogical experiment was carried out, in which 2 groups of English teachers participated. In the control group, professional development was carried out traditionally, and in the experimental group – within the framework of improved organization of training. The analysis of the results showed that in the experimental group the greater level of inclusive competence was achieved in comparison with the control group. It was proved that this result was achieved thanks to improved organization of training using ICT tools. The results of the pedagogical experiment indicate the advantage of proposed organization for teachers’ inclusive competence development in comparison with the existing one. In connection with the above, the work, in our opinion, is of international importance. Традиційна організація підвищення рівня інклюзивної компетентності викладачів у системі післядипломної освіти в рамках стаціонарних курсів є недостатньо ефективною. Однією з причин цього є відсутність доступу до великої кількості новітньої інформації, яка є в сучасних дослідженнях. Стрімкі зміни в розвитку інформаційних технологій відкривають перед сучасним учителем більше можливостей для отримання необхідних професійних знань для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У статті пропонується вдосконалена організація підвищення рівня інклюзивної компетентності в післядипломній освіті, за якої поряд із традиційним навчанням у рамках стаціонарних курсів викладачі, використовуючи ІКТ, беруть участь в онлайн-курсах та вебінарах, розміщених на різних освітніх платформах Інтернет. Проаналізовано характеристики освітніх платформ ed-era.com, futurelearn.com, elt.oup.com, coursera.org, vseosvita.ua. Було проведено педагогічний експеримент, в якому взяли участь 2 групи вчителів англійської мови. У контрольній групі підвищення кваліфікації здійснювалося традиційно, а в експериментальній – в рамках вдосконалення організації навчання. Аналіз результатів показав, що в експериментальній групі досягнуто більшого рівня інклюзивної компетентності порівняно з контрольною групою. Доведено, що цього результату досягнуто завдяки вдосконаленню організації навчання з використанням засобів ІКТ. Результати педагогічного експерименту свідчать про перевагу запропонованої організації розвитку інклюзивної компетентності вчителів у порівнянні з існуючою. У зв’язку з вищевикладеним робота, на нашу думку, має міжнародне значення. Традиционная организация повышения уровня инклюзивной компетентности педагогов в системе последипломного образования в рамках стационарных курсов недостаточно эффективна. Одной из причин этого является отсутствие доступа к большому количеству новейшей информации, которая имеется в современных исследованиях. Быстрые изменения в развитии информационных технологий открывают перед современным учителем все больше возможностей для приобретения необходимых профессиональных знаний для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В статье предлагается усовершенствованная организация повышения уровня инклюзивной компетентности в последипломном образовании, при которой, наряду с традиционным обучением в рамках стационарных курсов, преподаватели, используя ИКТ, участвуют в онлайн-курсах и вебинарах, размещенных на различных образовательных платформах в Интернет. Проанализированы характеристики образовательных платформ ed-era.com, futurelearn.com, elt.oup.com, coursera.org, vseosvita.ua. Проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 2 группы учителей английского языка. В контрольной группе повышение квалификации осуществлялось традиционно, а в экспериментальной группе – в рамках усовершенствованной организации обучения. Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе достигнут больший уровень инклюзивной компетентности по сравнению с контрольной группой. Доказано, что данный результат был достигнут благодаря усовершенствованной организации обучения с использованием средств ИКТ. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о преимуществе предлагаемой организации развития инклюзивной компетентности педагогов по сравнению с существующей. В связи с изложенным работа, на наш взгляд, имеет международное значение.
Опис
Ключові слова
teacher’s inclusive competence, informational and communicational technologies, online course, webinar, postgraduate education, інклюзивна компетентність вчителя, інформаційно-комунікаційні технології, онлайн-курс, вебінар, післядипломна освіта, инклюзивная компетентность учителя, информационно-коммуникационные технологии, онлайн-курс, вебинар, последипломное образование
Цитування
Boychuk Yu. Developing Teachers’ Inclusive Competence by Means of ICT in Postgraduate Education / Yu. Boychuk, О. Kazachiner // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. ‒ 2021. ‒ Vol. 13, is. 1. ‒ P. 373‒397.