Стимулювання вчителів іноземних мов до професійної самореалізації в іншомовному освітньому середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Маріупольський державний університет
Анотація
У тезах акцентовано на тому, що вчителі іноземних мов мають постійно вдосконалювати іншомовний потенціал, брати активну участь у створенні іншомовного освітнього середовища, допомагати вчителям з різних навчальних предметів оволодівати основами іншомовного спілкування. Наводяться приклади ефективних прийомів і методів стимулювання вчителів до професійної самореалізації в системі неперервної освіти. В тезисах акцентировано на том, что учителя иностранных языков должны постоянно совершенствовать иноязычный потенциал, активно участвовать в создании иноязычной образовательной среды, помогать учителям по различным учебным предметам овладевать основами иноязычного общения. Приводятся примеры эффективных приемов и методов стимулирования учителей к профессиональной самореализации в системе непрерывного образования. Different variants of identifying the professional mobility of an individual which are related to the personality of a teacher are being characterized in the theses. The results of the questioning of teachers are analyzed in order to identify the shortcomings of methodical work. It is noted that the formation of professional mobility of teachers requires the organization of purposeful systematic methodological work on the basis of cooperation and partnership relations.
Опис
Ключові слова
професійна самореалізація особистості, вчителі іноземних мов, неперервна освіта, іншомовне освітнє середовище, стимулювання, профессиональная самореализация личности, учителя иностранных языков, непрерывное образование, иноязычная образовательная среда, стимулирование, professional mobility of an individual, teachers of foreign languages, continuous education, foreign language educational environment, stimulation
Цитування
Твердохліб Г. В. Стимулювання вчителів іноземних мов до професійної самореалізації в іншомовному освітньому середовищі / Г. В. Твердохліб // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору : стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Маріуполь, 18–19 квіт. 2018 р. / Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 196–198.