ЗНАЧЕННЯ ІГРАШОК ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто значення іграшок для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Іграшка як невід’ємна складова ігри, має безпосередній вплив на всебічний розвиток особистості дитини дошкільного віку. Зазначено, що особливе місце посідає народна іграшка, яка є уособленням народної мудрості, моралі, естетичних уявлень. Доступність художніх образів дитячому сприйманню, генетичний код закладений в них, наділяє народні іграшки особливою привабливістю в розвитку дитини. Таким чином, іграшки є обов’язковими складниками освітнього процесу сучасного закладу дошкільної освіти, невід’ємною частиною дитинства та відіграють важливу роль у всебічному розвитку дітей дошкільного віку. The publication considers the importance of toys for the comprehensive development of preschool children. The toy, as an integral part of the game, has a direct impact on the comprehensive personality development of a preschool child. It is noted that a special place is occupied by a folk toy, which is the personification of folk wisdom, morality, and aesthetic ideas. The availability of artistic images for children's perception, the genetic code embedded in them, gives folk toys a special appeal in the development of a child. Thus, toys are mandatory components of the educational process of a modern preschool education institution, an integral part of childhood and play an important role in the comprehensive development of preschool children.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, іграшки, освітній процес, діти дошкільного віку, студентські роботи, game activity, toys, educational process, children of preschool age, student works
Цитування
Максимова О. Р. Значення іграшок для всебічного розвитку дітей дошкільного віку / О. Р. Максимова, М. В. Кордубан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 203–205.