УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
При інтелектуальних порушеннях дослідження самосвідомості набуває особливого значення і актуальності. Учні середньої школи з інтелектуальною недостатністю мають недостатньо сформований «Я-образ», нестабільну самооцінку і деякі труднощі в адекватному оцінюванні якостей і вчинків оточуючих, відповідно, вони потребують тривалої корекційної роботи з розвитку когнітивного, емоційно-оцінного та поведінкового компонентів самосвідомості. Для підлітків з інтелектуальними порушеннями вивчення художніх творів української літератури слугує засобом самопізнання, що допомагає зрозуміти і розкрити власну сутність за межами безпосереднього сприйняття. In the case of intellectual disorders, the study of self-awareness acquires special importance and relevance. High school students with intellectual disabilities have an insufficiently formed "self-image", unstable self-esteem and some difficulties in adequately evaluating the qualities and actions of others, accordingly, they need long-term corrective work on the development of cognitive, emotional-evaluative and behavioral components of self-awareness. For teenagers with intellectual disabilities, studying works of Ukrainian literature serves as a means of self-discovery, which helps to understand and reveal one's essence beyond direct perception.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, підлітки, самосвідомість, корекційні завдання, українська література, художній твір, intellectual disabilities, teenagers, consciousness, corrective tasks, Ukrainian literature, work of art
Цитування
Заскалько О. М. Українська література як засіб самосвідомості підлітків з інтелектуальними порушеннями / О. М. Заскалько // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 119–122.