ОЗДОРОВЧЕ ОСВІТНЄ ШКІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Оздоровча освіта та здоров’язберігаюче виховання є невід’ємними складовими процесу формування культури здоров’я школяра. Так, оздоровча освіта та здоров’язберігаюче виховання є правом кожної дитини, адже у шкільних роках закладаються основи здорового способу життя та формуються оздоровчі збереження. Школа має можливість ведення систематичної запланованої освіти великої кількості не лише дітей, а й їхніх батьків. У країнах Європейського Союзу оздоровча освіта визнана найбільш рентабельною, довгохвильовою інвестицією в здоров’я суспільства, адже вимагає менших затрат, ніж лікування, та є елементом оздоровчої політики держави. Оздоровительное образование и здоровьесберегающее воспитание являются неотъемлемыми составляющими процесса формирования культуры здоровья школьника. Так, оздоровительное образование и здоровьесберегающее воспитание является правом каждого ребенка, ведь в школьных годах закладываются основы здорового образа жизни и формируются оздоровительные сохранения. Школа имеет возможность ведения систематического запланированного образования большого количества не только детей, но и их родителей. В странах Европейского Союза оздоровительное образование признано самой рентабельной, длинноволновой инвестицией в здоровье общества, ведь требует меньших затрат, чем лечение, и является элементом оздоровительной политики государства. Health education and health-saving upbringing are integral parts of the process of forming a schoolchild's health culture. So, health education and health-saving upbringing is the right of every child, as in the school years the foundations of a healthy lifestyle are laid and health preserves are formed. The school has the possibility of conducting a systematic planned education of a large number of not only children, but also their parents. In the European Union countries, health education is recognized as the most cost-effective, long-wave investment in the health of society, because it requires less expenditure than treatment, and is an element of the state's health policy.
Опис
Ключові слова
культура здоров’я, шкільне середовище, оздоровче середовище, освітнє середовище, культура здоровья, школьную среду, оздоровительное среду, образовательная середа, health culture, school environment, wellness environment, educational environment
Цитування
Єрмакова Т. С. Оздоровче освітнє шкільне середовище як умова формування культури здоров’я / Т. С. Єрмакова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 243–246.