Актуальність поглядів В. О. Сухомлинського в умовах розбудови Нової української школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються основні положення творчої спадщини В. О. Сухомлинського щодо організації початкової школи, як основи підготовки нового покоління. В світлі реформування сучасної школи, поради видатного вченого стануть творчим орієнтиром для організації освітнього процесу у Новій українській школі. Автори визначили найбільш актуальні для сьогодення поради науковця: організація начального процесу в початковій школі, спрямована на розвиток допитливості, творчості, мислення маленької дитини; створення позитивної атмосфери; застосування дослідницького підходу в роботі дітей; уважне ставлення вчителя до кожного учня. У статті проаналізовано зв’язок ідей В. О. Сухомлинського з концептуальними напрямами нової української школи: входження і адаптація дитини в шкільному житті, створення ситуації успіху в навчанні, виховання відповідальності, творчого мислення. На основі аналізу сучасних освітніх документів, відгуків учителів, батьків, науковців та вагомих праць В. О. Сухомлинського автори довели, що індивідуальні особливості дитини були пріоритетними в творчій спадщині видатного педагога і залишилися такими в українській школі нового типу. Проведене дослідження підтверджує актуальність поглядів відомого науковця для розбудови навчального процесу початкової школи України, формування нового вчителя та бачення розвиненої особистості учня. Sukhomlinsky's main principles of creative heritage concerning organization of elementary school as a basis for the preparation of a new generation are analyzed in the article. In the light of reforming the present-day school, the prominent scholar's advice will become a creative benchmark for organizing the educational process in the new Ukrainian school. The authors identified the scientist's most relevant advice for the present: the organization of the initial process in elementary school aimed at developing child's curiosity, creativity and thinking; creating a positive atmosphere; the application of a research approach in children's work; attentive teacher's attitude to each student. The article shows the connection of V. O. Sukhomlinsky's ideas with the conceptual directions of the new Ukrainian school: entering and adapting a child in school life, creating a situation of success in learning, fostering responsibility, creative thinking. Based on the analysis of modern educational documents, teachers', parents' and scholars' responses and significant V. Sukhomlinsky's works, the authors proved that the individual characteristics of the child were a priority in the creative heritage of an outstanding teacher, and remained so in the Ukrainian school of a new type. The scientific search revealed the peculiarities of V. Sukhomlinsky's view that the child is always a thinker, and whether she is proud of the consequences of her activity depends on her perception of herself and the world around her. The study confirms the relevance of the views of a well-known scientist for the development of the educational process of elementary school in Ukraine, the formation of a new teacher and the vision of the developed personality of the student. The article draws attention to such important approaches to human formation as self-mastering of knowledge, development of skills and abilities, awareness of oneself in public life. It is these views that are inherent to the educators of the past and are the basis of modern science.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, В. О. Сухомлинський, реформування, актуальність поглядів, New ukrainian school, V. О. Sukhomlinskyi, reforming, relevance of views
Цитування
Друганова О. М. Актуальність поглядів В. О. Сухомлинського в умовах розбудови Нової української школи / О. М. Друганова, В. М. Білик // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 26–36.