ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються аспекти фінансової грамотності учнів базової середньої освіти на уроках інформатики, серед яких можна виокремити терміни, пов'язані з фінансовою грамотністю, фінансовою культурою та її структурою. Проведено аналіз Рамкових програм формування фінансової грамотності для дітей та підлітків в Європейському Союзі та враховують впровадження цих принципів у документах, що регулюють особливості формування фінансової грамотності громадян в Україні, зокрема в Стандарті базової середньої освіти. Наведено приклади різноманітних завдань для формування фінансової грамотності в рамках курсу інформатики для учнів 5-7 класів. Враховуючи концепцію Нової Української школи, запропоновані підходи та методи, які сприяють не лише засвоєнню основ інформатики, а й розвитку фінансової грамотності, зокрема умінь ефективно керувати фінансами та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Такий підхід сприяє комплексному формуванню учнів і відповідає сучасним вимогам освіти, спрямованим на підготовку громадян з різноманітними життєвими навичками. The article considers aspects of financial literacy of students of basic secondary education in computer science lessons. The article discusses terms related to financial literacy, financial culture and its structure. An analysis of the Framework programs for the formation of financial literacy for children and adolescents in the European Union was carried out. It considers peculiarities of formation of financial literacy of citizens in Ukraine, in particular in the Standard of basic secondary education. Examples of various tasks for the formation of financial literacy in the course of computer science for students in grades 5-7 are given. Approaches and methods have been proposed that contribute not only to the assimilation of the foundations of informatics, but also to the development of financial literacy, in particular the skills to effectively manage finances and make informed financial decisions. This approach contributes to the integrated formation of students and meets modern educational requirements aimed at training citizens with diverse life skills.
Опис
Ключові слова
фінансова грамотність, фінансова культура, фінансова компетентність, інформатика, завдання з фінансовим змістом, Financial Literacy, Financial Culture, Financial Competence, Computer Science, Tasks with Financial Content
Цитування
Логачов Д. Формування фінансової грамотності учнів базової середньої школи на уроках інформатики / Д. Логачов, Л. Колгатіна, Л. Остапенко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 56–69.