Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в умовах іспиту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Діса плюс»
Анотація
Монографія присвячена дослідженню ролі емоційного інтелекту у перебігу психоемоційних станів студентів у ситуації іспиту. В роботі подано визначення емоційного інтелекту та екзаменаційного стресу, подано засоби діагностики та аналіз психологічних особливостей емоційного інтелекту як детермінанти перебігу психоемоційних станів студентів в умовах іспиту. Розроблено програму цілеспрямованого формування емоційно-інтелектуальних здатностей та оволодіння засобами саморегуляції психоемоційних станів на іспиті, показано її ефективність. Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей. Монография посвящена исследованию роли эмоционального интеллекта в ходе психоэмоциональных состояний студентов в ситуации экзамена. В работе даны определения эмоционального интеллекта и экзаменационного стресса, представлены средства диагностики и анализ психологических особенностей эмоционального интеллекта детерминанты течения психоэмоциональных состояний студентов в условиях экзамена. Разработана программа целенаправленного формирования эмоционально-интеллектуальных способностей и овладение средствами саморегуляции психоэмоциональных состояний на экзамене, показано ее эффективность. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. The monograph is devoted to the study of the role of emotional intelligence in the course of psychoemotional states of students in the situation of the exam. In the work definitions of emotional intelligence and exam stress are given, diagnostic tools and analysis of psychological features of emotional intelligence are the determinants of the course of psychoemotional states of students in the exam environment. A program for the purposeful formation of emotional and intellectual abilities and mastering the means of self-regulation of psychoemotional states in the exam is developed, and its effectiveness is shown. For teachers, postgraduates, students of humanitarian specialties.
Опис
Ключові слова
психологія, емоційний інтелект, психоемоційні стани, екзаменаційний стрес студентів, психология, эмоциональный интеллект, психоэмоциональные состояния, экзаменационный стресс студентов, psychology, emotional intellect, psychoemotional conditions, students' stress test
Цитування
Кузнєцов М. А. Емоційний інтелект як чинник психоемоційних станів студентів в умовах іспиту : монографія / М. А. Кузнєцов, Н. Ю. Діомідова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2017. – 189 с.