Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська національна академія міського господарства
Анотація
У монографії досліджуються студенти вищих навчальних закладів України 1920–1930-х рр., як особлива суспільна група з притаманними їм ціннісними установками, ідеологічними і комунікативними практиками. Простежуються характерні для молоді того часу стратегії здобуття вищої освіти, аналізуються норми, стиль, якість та контрасти їхнього повсякденного життя. Для науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться вітчизняною історією та культурою. The monograph examines students of higher educational institutions of Ukraine 1920s–1930s, as a special social group with its own values, ideological and commвищих навчальних закладів Україниunicative practices. Strategies for obtaining higher education characteristic of the youth of that time are traced. They are analyzed norms, style, quality and contrasts of their everyday life. For scientists, teachers, students, everyone who is interested in national history and culture.
Опис
Ключові слова
студентство, студенти, вищі навчальні заклади України, гуртожиток, повсякденність студента, політика «пролетаризації», дозвілля студентів, studentship, students, higher educational institutions of Ukraine, dormitory, everyday life of a student, "proletarianization" policy, students' leisure time
Цитування
Рябченко О. Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації : монографія / О. Л. Рябченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 456 с.