ІННОВАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання інновацій та сучасних технологій в підготовці майбутніх фахівців з економіки: учителів економіки для загальноосвітньої школи, наукових працівників, фахівців-економістів для різних видів підприємств і установ. Вирішення питань щодо вдосконалення якості вищої освіти є дуже важливим у науково-освітньому просторі та має вирішуватись за допомогою вітчизняного та зарубіжного досвіду з урахуванням сучасних вимог суспільства. Для створення якісного інноваційного викладання економічних дисциплін необхідно оновлення змісту і форм навчання з урахуванням синтезу навчальної та науково-дослідної роботи, традиційних методів викладання з інноваційними, якісна підготовка викладачів, які мають бути універсальними, гнучкими та ефективно використовувати начальний час. The article considers the use of innovations and modern technologies in the training of future specialists in economics: teachers of economics for secondary schools, researchers, economists for different types of enterprises and institutions. Solving the issues of improving the quality of higher education is very important in the scientific and educational space and should be solved by with the help of domestic and foreign experience, taking into account modern requirements of society. To create high-quality innovative teaching economic disciplines, it is necessary to update the content and forms of education with taking into account the synthesis of educational and research work, traditional teaching methods with innovative, quality training of teachers, who should be versatile, flexible and effectively use the initial time.
Опис
Ключові слова
інновації, викладання економічних дисциплін, заклади вищої освіти України, підготовка майбутніх фахівців, innovations, teaching of economic disciplines, higher education institutions of Ukraine, training of future specialists
Цитування
Рядинська І. А. Інновації при викладанні економічних дисциплін у закладах вищої освіти України / І. А. Рядинська // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 316–320.