Виявлення творчих якостей дитини дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»
Анотація
Статтю присвячено особливостям дитини дошкільного віку. Було встановлено, що дошкільний вік вважається сприятливим періодом для прояву особистості дитини в різних галузях знань і творчості. Визначено, що головною особливістю особистого розвитку дитини дошкільного віку є творчість, що у свою чергу є нормальною особливістю віку дитини. Визначено, що творча особистість дитини дошкільного віку - це комплекс властивостей особистості. З творчістю нерозривно пов'язані такі якості особистості дошкільника, як продуктивна уява, творче мислення та активність, наявність творчих нахилів та здібностей, мотивації та суб'єктивного досвіду творення. Крім того до цього переліку додаються такі якості, як захопленість творчою діяльністю, оригінальність, ініціативність, швидке орієнтування в незнайомих ситуаціях, незвична напруженість уваги, сприйнятливість, інтуїція, широта знань, ухилення від шаблону, завзятість, висока самоорганізація, колосальна працездатність, задоволеність не тільки досягненням мети творчості, скільки самим творчим процесом. Статья посвящена особенностям ребенка дошкольного возраста. Было установлено, что дошкольный возраст считается благоприятным периодом для проявления личности ребенка в различных областях знаний и творчества. Определено, что главной особенностью личного развития ребенка дошкольного возраста является творчество, в свою очередь является нормальной особенностью возраста ребенка. Определено, что творческая личность ребенка дошкольного возраста - это комплекс свойств личности. С творчеством неразрывно связаны такие качества личности дошкольника, как продуктивное воображение, творческое мышление и активность, наличие творческих наклонностей и способностей, мотивации и субъективного опыта созидания. Кроме того в этот перечень добавляются такие качества, как увлеченность творческой деятельностью, оригинальность, инициативность, быстрое ориентирование в незнакомых ситуациях, необычная напряженность внимания, восприимчивость, интуиция, широта знаний, уклонение от шаблона, упорство, высокая самоорганизация, колоссальная работоспособность, удовлетворенность не только достижением цели творчества, сколько самим творческим процессом. The article is devoted to the features of a preschool child. It was found that the preschool age is considered a favorable period for the manifestation of the child's personality in various fields of knowledge and creativity. It is determined that the main feature of personal development of a child of preschool age is creativity, which in turn is a normal feature of the child's age. It is determined that the creative personality of a child of preschool age is a complex of personality traits. Such qualities of preschooler's personality are inextricably linked with creativity, such as productive imagination, creative thinking and activity, presence of creative inclinations and abilities, motivation and subjective experience of creation. In addition to this list are added such qualities as passion for creative activity, originality, initiative, quick orientation in unfamiliar situations, unusual attention span, receptivity, intuition, breadth of knowledge, evasion of pattern, persistence, high self-organization, achieving the goal of creativity, how much the most creative process.
Опис
Ключові слова
дитина, дошкільний вік, творчість, особистісні складники творчості, дошкільник, ребенок, дошкольный возраст, творчество, личностные составляющие творчества, дошкольник, child, preschool age, creativity, personal components of creativity, preschooler
Цитування
Сюйфен Цзі Виявлення творчих якостей дитини дошкільного віку / Цзі Сюйфен, В. В. Партола // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперервн. освіти" ; [редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХАНО, 2017. – Вип. 35. – С. 16–20.