Основи економічної теорії

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-04-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У запропонованому навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення курсу «Основи економічної теорії» відображені основні економічні поняття та категорії, розроблені плани семінарських занять, запропоновані завдання до самостійної роботи студентів, надана необхідна література, визначені засоби діагностики успішності навчання студентів та критерії їх оцінювання. Курс «Основи економічної теорії» покликаний ознайомити студентів з економічними процесами та явищами на мікро-, макрорівнях, сформувати основи економічного мислення і розвинути навички раціональної поведінки, які необхідні сучасним фахівцям у різних сферах життєдіяльності. В предложенном учебно-методическом пособии для самостоятельного изучения курса «Основы экономической теории» отражены основные экономические понятия и категории, разработаны планы семинарских занятий, предложены задания для самостоятельной работы студентов, дана необходимая литература, определенные средства диагностики успешности обучения студентов и критерии их оценивания. Курс «Основы экономической теории» призван ознакомить студентов с экономическими процессами и явлениями на микро-, макроуровне, сформировать основы экономического мышления и развить навыки рационального поведения, которые необходимы современным специалистам в различных сферах жизнедеятельности. The proposed educational-methodical manual for self-study of the course "Fundamentals of economic theory" reflects the basic economic concepts and categories, developed plans for seminars, proposed tasks for independent work of students, gave the necessary literature, certain means of diagnosing student learning success and criteria for their evaluation. The course "Fundamentals of Economic Theory" is designed to familiarize students with economic processes and phenomena at the micro, macro level, to form the basis of economic thinking and develop the skills of rational behavior that are necessary for modern specialists in various spheres of life.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, економічна освіта, сучасна економіка України, самостійна робота, экономическая теория, экономическое образование, современная экономика Украины, самостоятельная работа, economic theory, economic education, modern economy of Ukraine, independent work
Цитування
Основи економічної теорії : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. студентами неекономічних спец. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад. : А. О. Гура, Т. Г. Гуцан, О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна. – Харків : ХНПУ, 2019. – 69 с.