ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНІХ СИСТЕМ США ТА УКРАЇНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі автором здійснено порівняльний аналіз систем вищої освіти США та Україні за такими основними критеріями, як: структура, рівні, зміст, мета, завдання, форми та методи підготовки фахівців, форми оцінювання навчальних досягнень студентів; окреслено перспективи творчого використання американських педагогічно-ціннісних ідей та досвіду в галузі вищої освіти в сучасних ЗВО України. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості подальшого використання провідних положень кваліфікаційної роботи для проведення наукових розвідок у галузі компаративістики. Матеріали та основні висновки дослідження можна використовувати в освітньому процесі ЗВО при викладанні курсів педагогічного спрямування – «Історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка»; у процесі розробки курсів за вибором та організації науково-дослідної роботи студентів, магістрантів і викладачів. In the qualification work, the author carried out a comparative analysis of the higher education systems of the USA and Ukraine according to the following main criteria such as: structure, levels, content, purpose, objectives, forms and methods of training, forms of assessment of students' academic achievements; the author outlines the prospects for creative use of students; outlined prospects for the creative use of American pedagogical and value-based ideas and experience in the field of higher education in modern higher education institutions of Ukraine. The practical significance of the research results lies in the possibility of further use of the leading provisions of the qualification work for to conduct research in the field of comparative studies. The materials and main conclusions of the study can be used in the educational process of higher education institutions when teaching pedagogical courses such as History of Pedagogy, Pedagogy of Higher Education, Comparative Pedagogy; in the process of developing elective courses and organising research work of students, undergraduates and teachers.
Опис
Ключові слова
системи вищої освіти, США, Україна, порівняльний аналіз, оцінювання навчальних досягнень, higher education systems, USA, Ukraine, comparative analysis, assessment of learning achievements
Цитування
Горєлова М. А. Порівняльний аналіз освітніх систем США та України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, пед. науки / М. А. Горєлова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2022. – 90 с. : іл. + дод.
Колекції