Культурологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Анотація
Культурологічний поворот у гуманітаристиці має характер теоретичних розвідок у різних тематичних аспектах. Для розкриття, урахування і використання його потенціалу у педагогічних науках важливо розрізнювати між теоретико-методологічним і практичним аспектами тих змін, що сьогодні відбуваються у комплексі наук про людину. Ці аспекти тут виділяються лише з аналітичною метою, бо вони не тільки пов’язані між собою, а й взаємообумовлені, а на рівні репрезентацій постають як єдність. Культурологический поворот в гуманитаристике имеет характер теоретических исследований в различных тематических аспектах. Для раскрытия, учета и использования его потенциала в педагогических науках важно различать между теоретико-методологическим и практическим аспектам тех изменений, которые сегодня происходят в комплексе наук о человеке. Эти аспекты здесь выделяются только с аналитической целью, потому что они не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены, а на уровне репрезентаций предстают как единство. The cultural turn in the humanities has the character of theoretical research in various thematic aspects. To reveal, take into account and use its potential in pedagogical sciences, it is important to distinguish between the theoretical, methodological and practical aspects of the changes that are taking place today in the complex of human sciences. These aspects stand out here only for an analytical purpose, because they are not only interconnected, but also interdependent, and at the level of representations appear as a unity.
Опис
Ключові слова
німецька класична філософія, філософська антропологія, європейська гуманістична філософська традиція, культурологічний поворот, гуманітаристика, педагогіка, немецкая классическая философия, философская антропология, европейская гуманистическая философская традиция, культурологический поворот, гуманитаристика, педагогика, German classical philosophy, philosophical anthropology, European humanistic philosophical tradition, cultural turn, humanities, pedagogy, pedagogy
Цитування
Култаєва М. Д. Культурологічний поворот у педагогіці: теоретико-методологічні можливості та практичні перспективи / М. Д. Култаєва // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р. / Комун. заклад вищої освіти «Дніпр. академія неперервної освіти» ; [наук. ред. О. Є. Висоцька]. – Дніпро : Охотнік, 2020. – С. 117–119.