МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» укладені для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Здобувачі вищої освіти з освітньої програми «Соціальна педагогіка» в результаті вивчення цієї дисципліни мають засвоїти зміст найважливіших ідей та практик, які стосуються управління установами соціальної сфери; оволодіння навичками прийняття рішень та управлінської комунікації з використанням інноваційних підходів до менеджменту соціальної роботи; опанувати здатність здійснювати управлінську діяльність в соціальній сфері. Methodological recommendations for the implementation of an individual scientific research task in the discipline "Social work management" concluded for applicants of the specialty 231 "Social work" educational program "Social pedagogy" of the second (master's) level of full-time and part-time higher education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Students of higher education from the educational program "Social pedagogy" as a result of studying this discipline should learn the content of the most important ideas and practices related to the management of institutions of the social sphere; mastering the skills of decision-making and managerial communication using innovative approaches to the management of social work; master the ability to perform management activities in the social sphere.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна сфера, соціальна педагогіка, соціально-педагогічна діяльність, менеджмент, методичні рекомендації, social work, social sphere, social pedagogy, social-pedagogical activity, management, methodical recommendations
Цитування
Кабусь Н. Менеджмент соціальної роботи : метод. рек. до виконання індивід. наук.-дослід. завдання для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соціальна робота ден. та заоч. форми навчання / Н. Кабусь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 27 с.